Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 96

Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja občinskega svetnika, ki je hkrati lastnik oziroma solastnik poslovnega subjekta, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02).

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi financiranja izobraževanja občinskega svetnika in solastnika poslovnega subjekta na pobudo občine Miren – Kostanjevica na seji dne 9.1.2006 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 96

  • Proračunska sredstva občine, namenjena sofinanciranju izobraževanja občinskega svetnika, ki je hkrati lastnik oziroma solastnik poslovnega subjekta, nimajo značaja državnih pomoči v smislu 1. odstavka 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02).

Obrazložitev

Občina Miren – Kostanjevica je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo, ali je občinski svetnik, ki je izredni študent fakultete za management v Kopru, upravičen do občinskih sredstev namenjenih za kadrovsko podporo in izobraževanje. Občinski svetnik je hkrati tudi lastnik oziroma solastnik dveh poslovnih subjektov v tujini in sicer “EIGC”, ZDA in “MAND S”, Venezuela, ki v smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor ne smeta poslovati z občino Miren – Kostanjevica. Občina v vlogi še navaja, da je navedeni občinski svetnik zaradi zdravstvenih težav brez zaposlitve in brez dohodkov, zato ne more poravnati šolnine za zadnji letnik fakultete, zaradi česar je zaprosil občino za pomoč pri financiranju izrednega študija.

30. člen ZPKor določa, da poslovni subjekti iz 28. člena tega zakona niso upravičeni do državnih pomoči. ZPKor v 28. členu določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati prek javnih naročil s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar naročnika preko 20 % imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža poslovnega subjekta.

Pojem državnih pomoči opredeljuje 3. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, v nadaljevanju ZJF), po katerem so državne pomoči izdatki in zmanjšani prejemki države ali občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

Iz navedene zakonske dikcije izhaja, da so državne pomoči namenjene financiranju in sofinanciranju programov tržnih poslovnih subjektov. Subvencioniranje izobraževanja oziroma kritje stroškov šolnine občinskega svetnika kot fizične osebe ne predstavlja financiranja programa, ki ga izvaja poslovni subjekt, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža nad 20 % je občinski svetnik, temveč pomeni naložbo v znanje fizične osebe, ki se izvaja zunaj dejavnosti poslovnih subjektov. Ker pri financiranju izobraževanja občinskega svetnika ne gre za financiranje programa poslovnega subjekta, Komisija meni, da niso izpolnjene zakonske predpostavke, določene za državne pomoči, do katerih po 30. členu ZPKor niso upravičeni poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor. Glede na navedeno mnenje Komisije, se občinskega svetnika lahko sofinancira pri plačilu šolnine, pri čemer je potrebno upoštevati predpisane postopke ter izpolnjevanje pogojev, določenih v občinskih aktih.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 96
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar