Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 94

Pogodba o oddaji javnega naročila za oranje snega na občinskih cestah je veljavna, če vrednost mesečnega naročila ne presega vrednosti 833.000 tolarjev, v nasprotnem primeru je pogodba v smislu 4. odstavka 28. člena ZPKor nična. Dovoljenje za oddajo javnega naročila lahko Komisija za preprečevanje korupcije izda občini v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi pogodbe o oddaji naročila male vrednosti na pobudo občine Braslovče na seji dne 22.12.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 94

  • Pogodba o oddaji javnega naročila za oranje snega na občinskih cestah je veljavna, če vrednost mesečnega naročila ne presega vrednosti 833.000 tolarjev, v nasprotnem primeru je pogodba v smislu 4. odstavka 28. člena ZPKor nična.
  • Dovoljenje za oddajo javnega naročila lahko Komisija za preprečevanje korupcije izda občini v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika.

Obrazložitev

Občina Braslovče je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za mnenje o veljavnosti pogodbe o oddaji javnega naročila za oranje snega na občinskih cestah, sklenjene s poslovnim subjektom DR&GOLDING, Vinko Drča s.p., Gomilsko. Občina je z navedenim poslovnim subjektom sklenila pogodbo za oranje snega v času od 15.11.2005 do 15.3.2006 s plačilom po urni postavki 6000 SIT brez DDV. Ob upoštevanju norme za čiščenje višinskih in nižinskih cest traja enkratno čiščenje 8 ur. Glede na to, da skupna vrednost javnega naročila ob hudem sneženju lahko preseže dvanajstino vrednosti naročila male vrednosti, občina sprašuje ali pogodba lahko ostane v veljavi oziroma prosi Komisijo za izdajo dovoljenja po 5. odstavku 28. člena ZPKor.

1. odstavek 28.člena ZPKor v povezavi z Odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-163/05-36 (Uradni list RS, št. 97/05) omejuje poslovanje med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom, v katerem je funkcionar naročnika ali njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža nad 20%. Izjema od navedene omejitve so naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, ki znaša za nabavo blaga in oddajo storitev 833.000 tolarjev.

4. odstavek 28. člena ZPKor določa, da je pogodba o oddaji javnega naročila, ki je sklenjena v nasprotju z omejitvami iz 28. člena, nična.

Po 5. odstavku 28. člena ZPKor Komisija lahko dovoli naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, poslovanje s poslovnimi subjekti iz 1. odstavka 28. člena, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila. Komisija mora v tem primeru odločiti pred končanjem postopka o oddaji javnega naročila oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, lahko sklene pogodbo o oddaji javnega naročila male vrednosti brez dovoljenja Komisije, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od 833.000 tolarjev. V primeru, da vrednost javnega naročila presega z zakonom določeni limit, lahko naročnik sklene pogodbo o oddaji javnega naročila le z dovoljenjem Komisije, v nasprotnem primeru je pogodba nična. Za dovoljenje po 5. odstavku 28. člena mora naročnik zaprositi Komisijo pred končanjem postopka oziroma pred izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlogi za izdajo dovoljenja naročnik priloži podatke oziroma listine, iz katerih je razvidno, da funkcionar nima vpliva na odločitev o oddaji naročila. Če Komisija na podlagi dokazov ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na odločitev o oddaji naročila, izda naročniku dovoljenje za izvedbo tega naročila.

Glede na to, da Komisija ne izdaja dovoljenj po izvedenem javnem naročilu in sklenjeni pogodbi, pobudniku priporoča, da v primeru, da ocenjuje, da bo vrednost mesečnega dela – naročila presegla 833.000,00 SIT, izvede novo naročilo s poprejšnjim dovoljenjem Komisije in se s tem izogne morebitni ničnosti pogodbe kot posledici kršitve 1. odstavka 28. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 94
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar