Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 92

Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za presojo skladnosti sklepov Vlade Republike Slovenije s predpisi.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi skladnosti sklepa Vlade Republike Slovenije o razrešitvi člana organa upravljanja javnega zavoda s predpisi na zaprosilo Majde Širca, na seji dne 25.11.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 92

  • Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za presojo skladnosti sklepov Vlade Republike Slovenije s predpisi.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo Majde Širca, v katerem ta sprašuje ali je sklep Vlade Republike Slovenije o razrešitvi članstva v svetu javnega zavoda Slovenska kinoteka skladen s predpisi. V dopisu pojasnjuje postopek in razloge Vlade RS za predčasno razrešitev iz sveta javnega zavoda. V dopisu navaja, da je bila v svet javnega zavoda Slovenska kinoteka imenovana februarja 2004 kot predstavnica Vlade RS za dobo petih let. V letu 2005 je Slovenska kinoteka v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika za enega od poslov izbrala družbo Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o.o., katere imetnik poslovnega deleža preko 20% je zakonec predsednice sveta javnega zavoda. To naj bi bil razlog za razrešitev, kar po njenem mnenju ni skladno s predpisi.

Komisija je pregledala predloženo dokumentacijo, vključno s pogodbo o oddaji javnega naročila ter v zvezi s tem daje naslednja pojasnila:

ZPKor v 2. odstavku 28.člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Po 3.odstavku 28.člena veljajo omejitve iz 2.odstavka tudi za družinske člane članov organov upravljanja ali nadzornih organov naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je javni naročnik omejen pri poslovanju s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20% je hkrati član organa upravljanja ali član nadzornega organa tega naročnika. Omejitev velja tudi za družinske člane člana organa upravljanja ali nadzornega organa.

V obravnavanem primeru javni zavod Slovenska kinoteka kot naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, ne sme prek javnih naročil poslovati s poslovnim subjektom Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o.o., katerega imetnik poslovnega deleža preko 20% je družinski član Majde Širca, ki je članica sveta javnega zavoda kot organa upravljanja tega naročnika.

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7.2.2005 je bila sklenjena v času veljavnosti ZPKor. V tem času so bili podani omejitveni razlogi po 2.odstavku 28.člena ZPKor, zato je po mnenju Komisije pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena dne 7.2.2005 med javnim zavodom Slovenska kinoteka in družbo Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o. o., na podlagi 4.odstavka 28.člena nična.

V presojo skladnosti sklepa Vlade Republike Slovenije o razrešitvi članice sveta javnega zavoda Slovenska kinoteka s predpisi, se Komisija ni spuščala, ker za to ni pristojna, ob tem pa opozarja na dejstvo, da ZPKor, katerega uresničevanje nadzira Komisija, ne vsebuje določb, ki bi lahko služile kot podlaga za takšno razrešitev, saj je edina pravno mogoča sankcija, ki jo ZPKor predvideva ob kršitvi določil 28. člena, ničnost pogodbe, sklenjene v nasprotju z določili prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 92
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar