Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 91

Funkcija nepoklicnega podžupana in opravljanje dejavnosti zastopanja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi v smislu 21. člena ZPKor. Oddaja stvarnega premoženja občine v najem ne šteje med javna naročila po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo ne veljajo omejitve v smislu 28. člena ZPKor.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcije nepoklicnega podžupana in oddaje nepremičnin v najem na pobudo občine Mengeš, na seji dne 25.10.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 91

  • Funkcija nepoklicnega podžupana in opravljanje dejavnosti zastopanja gospodarske družbe sta medsebojno združljivi v smislu 21. člena ZPKor.
  • Oddaja stvarnega premoženja občine v najem ne šteje med javna naročila po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo ne veljajo omejitve v smislu 28. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo občine Mengeš v zvezi z nezdružljivostjo funkcije podžupana s pridobitno dejavnostjo in omejitvijo poslovanja v zadevi oddaje poslovnega prostora občine v najem. V prošnji navaja, da je bil dne 17.10.2005 za podžupana občine imenovan Viljem Marjan Hribar, ki je tudi direktor in solastnik nad 20% deleža v gospodarski družbi Primer d.o.o., Mengeš. Občina je gospodarski družbi Primer, d.o.o., kot najugodnejši ponudnici oddala poslovni prostor v najem. Pogodba o oddaji poslovnega prostora je bila sklenjena v obliki notarskega zapisa dne 12.4.2005. Podžupan Viljem Marjan Hribar opravlja funkcijo po sklepu o imenovanju nepoklicno. Prosilec sprašuje Komisijo o možni nezdružljivosti javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Ad 1

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,št.100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS- UPB1) v 2. odstavku 37. člena določa, da funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Po 21. členu ZPKor, ki določa nezdružljivost funkcij za nepoklicne funkcionarje, nepoklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti upravljanja ali zastopanja v javnem zavodu, javnem podjetju, javnem skladu ali javni agenciji, če po svoji funkciji opravlja nadzor nad njihovim delom. Glede na to, da opravljanje dejavnosti zastopanja ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka v gospodarski družbi, ki nima statusa javnega podjetja, za nepoklicne funkcionarje po navedeni zakonodaji ni omejeno, sta funkcija nepoklicnega podžupana občine in direktorja zasebne gospodarske družbe medsebojno združljivi.

Ad 2

1. odstavek 28. člena ZPKor v zvezi z Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-163/05-36 (Uradni list RS, št.97/05) omejuje poslovanje prek javnih naročil med naročnikom, ki posluje po predpisih o javnih naročilih in poslovnim subjektom, v katerem je funkcionar naročnika ali njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

V smislu 1. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju ZJN-1) so predmet javnih naročil nabava blaga, oddaja gradenj in naročanje storitev, iz česar izhaja, da med javna naročila ne šteje oddaja nepremičnin v najem.

Za oddajo nepremičnin in drugega stvarnega premoženja proračunskih uporabnikov v najem veljata Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99 do 56/02) ter na njegovi podlagi izdana Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.12/03). Po navedenih predpisih se oddaja stvarnega premoženja v najem opravi ob uporabi metode javne ponudbe in zagotovitvi najugodnejšega ekonomskega učinka.

Ob upoštevanju zakonodaje, ki opredeljuje javna naročila, na področju katerih veljajo omejitve poslovanja po 28. členu ZPKor, oddaja nepremičnin in drugega stvarnega premoženja v najem ne šteje med javna naročila, zato zanjo ne veljajo omejitve poslovanja določene v 28. členu ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 91
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar