Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 90

Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za dajanje pojasnil o financiranju društev.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi financiranja društva Arbit na seji dne 25.10.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 90

  • Komisija za preprečevanje korupcije ni pristojna za dajanje pojasnil o financiranju društev.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela zaprosilo društva Arbit, v katerem to prosi za mnenje o načinih pridobivanja sredstev za izvajanje arbitražnih postopkov. V dopisu navaja, da društvo nima lastnih virov sredstev za zagon delovanja, ima pa možnosti pridobiti sredstva z donacijami sindikatov in gospodarskih družb. Kot enega izmed načinov financiranja navaja pridobivanje sredstev za izobraževanje specializiranih strokovnjakov, kot so: cenilci, izvedenci, odvetniki, specializirani arbitri. Izobraževanje bi plačali deloma slušatelji in deloma gospodarske in druge družbe ter sindikati. Društvo prosi Komisijo za napotek, kako naj v tem primeru ravna.

Problematika financiranja, ki jo društvo Arbit izpostavlja v svojem dopisu, ne šteje med področja delovanja Komisije, določena v ZPKor. V smislu 18.člena ZPKor daje Komisija načelna mnenja in pojasnila o nezdružljivosti, darilih in drugih vprašanjih, povezanih z vsebino zakona, med katerimi pa ni zajeto področje financiranja pravnih oseb. To velja tudi za opisani primer, ne glede na to, da bodo arbitražne posle opravljale (tudi) osebe iz poklicev, za katere sicer veljajo posebna pravila glede možnih konfliktov interesov (sodniki, cenilci,..).

Sredstva za delovanje bo pridobivalo društvo in potrebno je uporabiti pravila, ki se nanašajo na delovanje oz. financiranje društva, ne pa pravila, ki se nanašajo na siceršnje delovanje njegovih članov.

Vprašanje pridobivanja sredstev za delovanje društev, med katera šteje tudi društvo Arbit, določa Zakon o društvih (Uradni list RS, št.60/95 do 80/04, v nadaljevanju ZDru). Med viri sredstev za delovanje sredstev so po ZDru določene članarine, darila in volila, prispevki donatorjev, javna sredstva in drugi viri.

Pri pridobivanju sredstev za delovanje je društvo Arbit dolžno spoštovati predvsem ZDru, pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev pa natančneje opredeliti v svojih pravilih oziroma internih aktih. Glede na to, da je glavna dejavnost društva izvajanje arbitražnih postopkov, v katere so vključeni raznovrstni subjekti, Komisija predlaga, da društvo za financiranje te dejavnosti vnaprej določi pravila pridobivanja in porabe sredstev, zlasti njihov namen, ter se s tem izogne morebitnim očitkom o favoriziranju določenih subjektov oziroma morebitni dejanski odvisnosti od udeležencev v arbitražnih postopkih.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 90
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar