Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje številka 4

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7.2.2005, sklenjena med javnim zavodom Slovenska kinoteka in družbo Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o.o, je na podlagi 4.odstavka 28.člena ZPKor nična. Slovenska kinoteka je na podlagi 11. člena ZPKor do 31.12.2005 dolžna poročati Komisiji za preprečevanje korupcije o svojih ukrepih glede omenjene Pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7. 2. 2005.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 16.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04; ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 25.11.2005 sprejela naslednje

Mnenje številka 4

  • Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7.2.2005, sklenjena med javnim zavodom Slovenska kinoteka in družbo Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o.o, je na podlagi 4.odstavka 28.člena ZPKor nična.
  • Slovenska kinoteka je na podlagi 11. člena ZPKor do 31.12.2005 dolžna poročati Komisiji za preprečevanje korupcije o svojih ukrepih glede omenjene Pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7. 2. 2005.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je dne 27. 10. 2005 prejela zaprosilo Majde Širca za mnenje o skladnosti sklepa Vlade Republike Slovenije o razrešitvi z mesta v svetu javnega zavoda Slovenska kinoteka s predpisi. V dopisu so pojasnjeni postopek in razlogi vlade za predčasno razrešitev iz sveta javnega zavoda. Dopisu je priloženo neodvisno pravno mnenje z dne 7. 6. 2005, ki so ga izdelali v družbi PRAETOR, d.o.o., in ga je podpisal mag. Uroš Škufca ter Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7. 2. 2005, podpisana med naročnikom – Slovensko kinoteko, in izvajalcem – Ravnikar Potokar arhitekturni biro, d.o.o. Naročnika je zastopal takratni direktor Silvan Furlan, izvajalca pa Robert Potokar.

Majda Širca je bila februarja 2004 kot predstavnica Vlade RS za dobo pet let imenovana v svet javnega zavoda Slovenska kinoteka. Na konstitutivni seji Sveta kinoteke je bila Majda Širca izvoljena za njegovo predsednico.

V letu 2005 je Slovenska kinoteka v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbrala družbo Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o.o. Zakonec predsednice sveta javnega zavoda je v tej družbi družbenik z deležem, večjim od 20%.

V konkretnem primeru je šlo za javno naročilo male vrednosti, katerega vrednost znaša 7.400.000,00 brez 20% DDV, kar presega eno dvanajstino vrednosti, ki je predpisana kot najvišja vrednost, do katere se lahko javno naročilo oddaja po pravilih za oddajo naročil male vrednosti.

V 20. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03 – ZIPRS 0405) je za oddajo naročila male vrednosti za blago in storitve določena kot najvišja vrednost 10,000.000 SIT, ena dvanajstina tega zneska pa znaša 833.000 SIT.

Zakonske izjeme od generalne prepovedi po prvem odstavku 28. člena ZPKor tako ni moč uporabiti, saj je ocenjena vrednost posamičnega naročila višja od ene dvanajstine vrednosti, določene v ZIPRS 0405.

Komisija je pri pregledu dokumentacije ugotovila, da pogodba, sklenjena na podlagi oddaje javnega naročila, ni v skladu z ZPKor.

ZPKor v 2. odstavku 28.člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Po 3.odstavku 28.člena veljajo omejitve iz 2.odstavka tudi za družinske člane članov organov upravljanja ali nadzornih organov naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je javni naročnik omejen pri poslovanju s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20% je hkrati član organa upravljanja ali član nadzornega organa tega naročnika. Omejitev velja tudi za družinske člane člana organa upravljanja ali nadzornega organa.

Objava Seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb ZPKor naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka ZPKor ne smejo poslovati (Uradni list RS, št. 43/05, 60/05 in 82/05; v nadaljevanju: seznam), nima konstitutivnih učinkov. Omejitve poslovanja veljajo ex lege, na podlagi ZPKor.

V obravnavanem primeru javni zavod Slovenska kinoteka kot naročnik, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, ne bi smel prek javnih naročil poslovati s poslovnim subjektom Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o.o., katerega družbenik s poslovnim deležem preko 20% je družinski član Majde Širca, ki je bila članica sveta javnega zavoda kot organa upravljanja tega naročnika.

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7.2.2005 je bila sklenjena v času veljavnosti ZPKor, saj je ta začel veljati 31.1.2004. V tem času so že bili podani omejitveni razlogi po 2.odstavku 28.člena ZPKor, zato je po mnenju Komisije pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena med javnim zavodom Slovenska kinoteka in družbo Ravnikar Potokar Arhitekturni biro, d.o. o. z dne 7.2.2005, na podlagi 4.odstavka 28.člena, nična.

Slovenska kinoteka je na podlagi 11. člena ZPKor do 31.12.2005 dolžna poročati Komisiji za preprečevanje korupcije o ukrepih, ki jih je ali bo izvedla glede omenjene Pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za dvorano Slovenske kinoteke in pripadajoče prostore z dne 7. 2. 2005.

Drago Kos

Predsednik

Mnenje številka 4
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar