Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kakšne so mejne vrednosti po obdobjih za oddajo javnega naročila na področjih? (vpr. 48)

Zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju kot osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil in so opredeljene v 10. točki 4. člena ZIntPK (pred novelo ZIntPK-C v 11. točki 4. člena ZIntPK).

Mejne vrednosti po obdobjih:

Od 17. 11. 2020 je določena ocenjena vrednost v 10. točki 4. člena ZIntPK, in sicer:

 • ocenjena vrednost posameznega naročila je enaka ali višja od 100.000 eurov brez DDV, ne glede na to, ali so ta naročila ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti.

Od 1. 1. 2020 do 16. 11. 2020 so zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju kot osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil:

na splošnem področju:

 • 000 EUR brez DDV (blago in storitve, ki jih naročajo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti);
 • 000 EUR brez DDV (blago in storitve, ki jih naročajo drugi naročniki);
 • pri naročanju gradenj se mejna vrednost ne spreminja;
 • pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja.

na infrastrukturnem področju:

 • 000 EUR brez DDV (blago in storitve);
 • pri naročanju gradenj se mejna vrednost ne spreminja;
 • pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja.

Od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2019 so zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju kot osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil:

na splošnem področju:

 • pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 144.000 EUR brez DDV, kadar gre za naročila organov RS in samoupravnih lokalnih skupnosti;
 • pri naročanju blaga ali storitev, če je vrednost naročila enaka ali višja od 221.000 EUR brez DDV, kadar gre za naročila drugih naročnikov;
 • pri naročanju gradenj se mejna vrednost ne spreminja;
 • pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja.

na infrastrukturnem področju: 

 • pri naročanju blaga ali storitve, če je vrednost naročila enaka ali višja od 443.000 EUR brez DDV;
 • pri naročanju gradenj se mejna vrednost ne spreminja;
 • pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev se mejna vrednost ne spreminja.

Zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2017 so kot osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki so sodelovale pri postopkih javnih naročil:

na splošnem področju: 

 • pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 135.000 EUR brez DDV (organi RS in samoupravnih lokalnih skupnosti) oziroma enaka ali višja od 209.000 EUR brez DDV (če je organ RS ali samoupravne lokalne skupnosti dejaven na področju obrambe in naroča blago, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24/EU, druge osebe javnega prava);
 • pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 500.000 EUR brez DDV;
 • pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 750.000 EUR brez DDV.

na infrastrukturnem področju: 

 • pri naročanju blaga ali storitev in za projektni natečaj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 418.000 EUR brez DDV;
 • pri naročanju gradenj, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV;
 • pri naročanju socialnih in drugih posebnih storitev, če je vrednost javnega naročila enaka ali višja od 1.000.000 EUR brez DDV.

Od 16. 4. 2014 do 31. 3. 2016 dalje so zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskem stanju, kot osebe odgovorne za javna naročila, le osebe, ki sodelujejo pri postopkih javnih naročil na način, kot to določa 11. točka 4. člena ZIntPK, in sicer, kadar gre za javna naročila, ki presegajo vrednosti 134.000 EUR brez DDV za blago in storitve oziroma 274.000 EUR brez DDV za gradnje.

Od 5. 6. 2010 do 15. 4. 2014 so osebe, odgovorne za javna naročila po 11. točki 4. člena ZIntPK osebe, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, v katerem vrednost postopka presega mejne vrednosti za oddajo naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki so 40.000 EUR brez DDV za blago in storitve ter 80.000 EUR brez DDV za gradnje. Osebe, ki sodelujejo v postopku naročila nižje vrednosti, torej niso zavezanci. Z zadnjo novelo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 19/2014 – ZJN-2E) je prišlo do sprememb vrednosti javnega naročila in posledično do sprememb nabora oseb, odgovornih za javna naročila, ki so opredeljene v 11. točki 4. člena ZIntPK.

Kakšne so mejne vrednosti po obdobjih za oddajo javnega naročila na področjih? (vpr. 48)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar