Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali so osebe, odgovorne za javna naročila (dalje: OJN) tudi tiste osebe, ki so ne glede na ocenjeno vrednost sodelovale pri naročilih oziroma izjemah, za katera se ZJN-3 ne uporablja (npr. 27. in 28. člen ZJN-3) in osebe, ki so sodelovale pri t.i. evidenčnih naročilih na področju socialnih in drugih posebnih storitev, za katere se ZJN-3 (z izjemo temeljnih načel) ne uporablja do mejne vrednosti 750.000 EUR brez DDV. (vpr. 47)

Osebe, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, za katere veljajo izjeme ali sodelujejo v postopkih oddaje enostavnih »evidenčnih« javnih naročil skladno z določbami ZJN-3, niso osebe, odgovorne za javna naročila in niso zavezanci za poročanje o premoženjskem stanju na podlagi 41. člena ZIntPK.

Posamezniki dobijo status OJN, če sodelujejo pri javnih naročilih, za katera je potrebno v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti postopek javnega naročanja, pod pogojem, da je ocenjena vrednost posameznega naročila enaka ali višja od 100.000 EUR brez DDV.

Prvi odstavek 39. člena ZJN-3 določa vrste postopkov, ki jih lahko naročnik uporabi na način in pod pogoji, določenimi v tem zakonu. To so odprti postopek, omejeni postopek, konkurenčni dialog, partnerstvo za inovacije, konkurenčni postopek s pogajanji, postopek s pogajanji z objavo, postopek s pogajanji brez predhodne objave in postopek naročila male vrednosti. Ključno je torej, da naročnik izvede katerikoli našteti postopek in da je ocenjena vrednost posameznega naročila enaka ali višja od 100.000 EUR brez DDV (predvsem v primeru postopka naročila male vrednosti, ki je lahko tudi nižje vrednosti). V tem primeru osebe, ki v teh postopkih sodelujejo, dobijo status OJN.

V primeru, če naročnik vodi postopke oddaje javnih naročil na podlagi izjem, za katere se ZJN-3 ne uporablja in so določene v 27. (razen 6. točke ob izpolnjenih pogojih), 28., 29. in 30. členu ZJN-3, osebe, ki sodelujejo v takih postopkih nimajo statusa OJN.

Enako velja tudi v primeru enostavnih evidenčnih naročil. Drugi odstavek 21. člena ZJN-3 namreč določa, da je naročnik dolžan za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena, upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Iz tega sledi, da se ostale določbe ZJN-3 ne uporabljajo za evidenčna naročila, če na splošnem ali infrastrukturnem področju ne presežejo 40.000 EUR oziroma 50.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj, 80.000 EUR oziroma 100.000 EUR za javno naročilo gradenj ali  750.000 EUR oziroma 1.000.000 EUR za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5. Osebe, ki sodelujejo v takih postopkih, ravno tako nimajo statusa OJN.

Ali so osebe, odgovorne za javna naročila (dalje: OJN) tudi tiste osebe, ki so ne glede na ocenjeno vrednost sodelovale pri naročilih oziroma izjemah, za katera se ZJN-3 ne uporablja (npr. 27. in 28. člen ZJN-3) in osebe, ki so sodelovale pri t.i. evidenčnih naročilih na področju socialnih in drugih posebnih storitev, za katere se ZJN-3 (z izjemo temeljnih načel) ne uporablja do mejne vrednosti 750.000 EUR brez DDV. (vpr. 47)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar