Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali je zavezanec, ki enkrat letno Komisiji poroča premoženjsko stanje zaradi opravljanja nalog s področja javnih naročil, dolžan v primeru imenovanja v organ vodenja ali nadzora družbe, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, ponovno prijaviti svoje premoženjsko stanje? (vpr. 26)

Ali je zavezanec, ki enkrat letno poroča Komisiji premoženjsko stanje zaradi opravljanja nalog s področja javnih naročil ali zaradi opravljanja funkcije nadzora ali vodenja, dolžan v primeru novega imenovanja/prenehanja funkcije v organu vodenja in nadzora družbe, ob vsakem takšnem novem imenovanju/prenehanju funkcije, ponovno prijaviti premoženjsko stanje in torej ni dovolj, da ga prijavi naslednjega januarja.

Ureditev glede poročanja podatkov o premoženjskem stanju je za vse zavezance drugačna kot za osebe, odgovorne za javna naročila. Glede na navedeno je treba, skladno z drugim odstavkom 41. člena ZIntPK, ponovno sporočiti podatke o premoženjskem stanju v celoti, najpozneje v enem mesecu po nastopu funkcije ali dela, ne glede na to, da je zavezanec (kot oseba, odgovorna za javna naročila) to obveznost že izpolnil do 31. januarja za preteklo leto.

V primeru, da je poslovodna oseba v času svojega mandata poleg tega opravila tudi delo osebe, odgovorne za javna naročila, ji ni potrebno sporočiti ničesar, saj je zavezanec za prijavo premoženjskega stanja že zaradi svoje primarne funkcije poslovodne osebe.

Mora pa poslovodna oseba sporočiti spremembo funkcije v primeru, če bi kot oseba, odgovorna za javna naročila nastopila delo  pri drugi gospodarski družbi, in sicer kot zunanji član.

V primeru, da ni nobenih sprememb pri osebnih podatkih (opravljanju funkcije) in premoženjskega stanja, zavezancu ni potrebno ničesar poročati. V primeru, da je do sprememb prišlo se poroča, tako kot to določa prvi odstavek 43. člena ZIntPK. Je pa potrebno ponovno v celoti sporočiti premoženjsko stanje najpozneje v enem mesecu po prenehanju opravljanja zadnje funkcije, kot to določa drugi odstavek 41. člena ZIntPK.

Ali je zavezanec, ki enkrat letno Komisiji poroča premoženjsko stanje zaradi opravljanja nalog s področja javnih naročil, dolžan v primeru imenovanja v organ vodenja ali nadzora družbe, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, ponovno prijaviti svoje premoženjsko stanje? (vpr. 26)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar