Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kdo prijavi/odjavi zavezance v primeru, ko gre za člane uprav, člane organov nadzora in prokuriste gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, SDH ali gospodarska družba sama? (vpr. 25)

Skladno z drugim odstavkom 62. člena ZSDH-1 in četrtim odstavkom 41. člena ZIntPK zavezance prijavi/odjavi gospodarska družba, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, in sicer v 30 dneh po vsaki spremembi, kar pomeni v 30 dneh od nastopa oziroma prenehanja funkcije.

Kdo prijavi/odjavi zavezance v primeru, ko gre za člane uprav, člane organov nadzora in prokuriste gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, SDH ali gospodarska družba sama? (vpr. 25)
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar