Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.) – komu in kako naj prijavim informacijo o kršitvah, nezakoniti dejavnosti in zlorabi prava, ki sem jo pridobil v svojem delovnem okolju?

Category: Zasebni sektor

V tem primeru, kot to določa ZZPri, prijavitelj poda notranjo prijavo zaupniku, ki ga je zavezanec (subjekt, s katerim ima prijavitelj sklenjeno delovno oziroma podobno razmerje)   določil za prejem prijav oziroma na elektronski naslov, telefonsko številko, informacijsko podprt sistem za prejem in evidentiranje prijav.

Po 9. členu ZZPri med zavezance v zasebnem sektorju sodijo subjekti, ki:

 • zaposlujejo 50 ali več zaposlenih;
 • zaposlujejo najmanj 10 zaposlenih in imajo glavno dejavnost registrirano na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanja sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki;
 • zaposlujejo manj kot 50 zaposlenih in če tako določajo drugi zakoni, s katerimi se prenašajo akti Evropske unije ali neposredno veljavni predpisi Evropske unije.

Vsi takšni zavezanci morajo v skladu s štirinajstim odstavkom 9. člena ZZPri sprejeti notranji akt, v katerem opišejo notranjo pot za prijavo in opredelijo zlasti:

 1. zaupnika, po potrebi pa tudi administrativno osebje oziroma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav in morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav;
 2. elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav;
 3. postopek prejema notranje prijave in njene obravnave;
 4. ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav;
 5. obveščanje notranjih organizacijskih enot, odgovornih za odpravo kršitve, način seznanitve vodstva o obravnavi prijave;
 6. način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju zavezanca, pri tem pa morajo zagotoviti:
  1. enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranje poti za prijavo in o notranjem aktu,
  2. informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije.

Če podjetje ni zavezanec, potem prijavitelji uporabijo zunanjo pot, tj. podajo prijavo enemu od organov za zunanjo prijavo, ki so taksativno našteti v 14. členu ZZPri.

Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.) – komu in kako naj prijavim informacijo o kršitvah, nezakoniti dejavnosti in zlorabi prava, ki sem jo pridobil v svojem delovnem okolju?
Zaposlen sem v zasebnem sektorju (npr. d. o. o.) – komu in kako naj prijavim informacijo o kršitvah, nezakoniti dejavnosti in zlorabi prava, ki sem jo pridobil v svojem delovnem okolju?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar