Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ali morata biti v aktu o notranji prijavi ime in priimek zaupnika?

Category: Javni sektor

Vsi zavezanci morajo v skladu s štirinajstim odstavkom 9. člena ZZPri sprejeti notranji akt, v katerem opišejo notranjo pot za prijavo in opredelijo zlasti:

  • zaupnika, po potrebi pa tudi administrativno osebje oziroma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav ter morebitnega zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav;
  • elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav;
  • postopek prejema notranje prijave in njene obravnave;
  • ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav;
  • obveščanje notranjih organizacijskih enot, odgovornih za odpravo kršitve, način seznanitve vodstva o obravnavi prijave;
  • način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju zavezanca, pri tem pa mora zagotoviti:
    • enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranje poti za prijavo in o notranjem aktu,
    • informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije.

V praksi priporočamo, da se zaupnika imenuje s sklepom o imenovanju, ki je kot takšen priloga notranjega akta, s čimer je enostavneje urejati tudi vsakršne spremembe glede zaupnika.

Ali morata biti v aktu o notranji prijavi ime in priimek zaupnika?
Ali morata biti v aktu o notranji prijavi ime in priimek zaupnika?
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar