Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev nasprotja interesov župana Občine Moravče

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitev nasprotja interesov župana Občine Moravče Milana Balažica pri dodeljevanju proračunskih sredstev Slovenskemu društvu za lacanovsko psihoanalizo (Društvo) za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče za leto 2021.

Komisija je avgusta 2022 na podlagi novinarskega vprašanja uvedla postopek predhodnega preizkusa v povezavi z ravnanjem Milana Balažica. Po preučitvi pridobljene dokumentacije je ugotovila, da je Milan Balažic na podlagi prejete vloge Društva v postopku podeljevanja finančnih sredstev Občine Moravče v okviru Javnega poziva v letu 2020 in na tej podlagi sklenjene pogodbe podpisal odredbo o predčasnem nakazilu sredstev Društvu, katerega zakonita zastopnica je njegova zunajzakonska partnerka, s čimer mu je omogočil premoženjsko korist, s tem pa se je znašel v nasprotju interesov kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). 

V omenjenem primeru sta izpolnjena oba bistvena elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov:
izkazan zasebni interes (s podpisom odredbe je imelo Društvo, s katerega zakonito zastopnico ima Milan Balažic kot podpisnik navedenih odločitev osebni stik, premoženjsko korist) in
obstoj okoliščin osebnih stikov, ki kažejo na to, da zasebni interes vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog uradne osebe.

Milan Balažic bi se v tem primeru moral v celoti izločiti iz postopkov v povezavi z odredbo o predčasnem nakazilu sredstev in iz vseh aktivnosti v zvezi z razpisom ali poslom, na podlagi katerega je bilo Društvu v nadaljevanju odobreno predčasno nakazilo sredstev. Pri podpisu Odločbe o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Moravče v letu 2021 ter Pogodbe o sofinanciranju pokroviteljstva in donatorstva v letu 2021 pa Komisija kršitve ni potrdila in je posledično postopek v tem primeru ustavila. Milan Balažic namreč ni bil podpisnik omenjenih dveh dokumentov.

Komisija poudarja, da je preprečevanje in odpravljanje nasprotja interesov eden izmed temeljnih dejavnikov preprečevanja korupcije in s tem krepitve pravne države, ki se navzven kaže v zaupanju v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost njihovega odločanja in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Od dokazanega nasprotja interesov do korupcije je namreč le še korak (obljubljena oziroma prejeta korist v zameno za uradno dejanje), zato je uspešno omejevanje nasprotja interesov predpogoj za uspešno preprečevanje korupcije. In dokler bomo kot družba nekritični do prepletanja javnega in zasebnega interesa posameznikov pri opravljanju njihovih javnih nalog, pri preprečevanju korupcije ne bomo uspešni.

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu. Tako so v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZIntPK izpolnjeni zakonski pogoji za objavo ugotovitev, ki jih z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje v nadaljevanju skupaj z izjasnitvijo objavljamo v celoti.

Ugotovitve o konkretnem primeru: Milan Balažic 
Izjasnitev Milana Balažica

 

Kršitev nasprotja interesov župana Občine Moravče
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar