Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 12. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 12. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 3. 2023, ob 9.30 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 11. seje senata Komisije
2. Predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov
4. Predlog Ugotovitev s Priporočili
5. Predlog Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Komisiji
6. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja (26. člen ZIntPK)
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 12. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar