Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

GRECO sprejel Drugo poročilo o izpolnjevanju priporočil Slovenije

Na 92. skupščinskem zasedanju Skupine držav proti korupciji (GRECO) v Svetu Evrope decembra 2022 je GRECO sprejel Drugo poročilo o izpolnjevanju priporočil Slovenije, s katerim se je Vlada RS seznanila na svoji 38. redni seji 2. 3. 2023, ko je tudi dovolila njegovo objavo v slovenskem jeziku.

Naj spomnimo: GRECO je peti ocenjevalni krog pričel leta 2017, ko je decembra sprejel prvi dve ocenjevalni poročili v zvezi z njegovima državama članicama, za Slovenijo in Združeno kraljestvo. Ocenjevalno poročilo za Slovenijo je osvetlilo stanje v Sloveniji na dveh področjih, in sicer na področju učinkovitosti krepitve integritete in preprečevanja korupcije pri najvišjih nosilcih izvršilne veje oblasti ter na področju učinkovitosti krepitve integritete in preprečevanja korupcije v policiji. Kjer stanje ni bilo zadovoljivo, je Slovenijo s priporočili pozval k napredku. Na Slovenijo je tako naslovil 15 priporočil.

S priporočili glede krepitve integritete in preprečevanja korupcije pri najvišjih nosilcih izvršilne veje oblasti je pozval k odpravi pomanjkljivosti določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), vzpostavitvi načrta integritete vlade ter učinkovitih notranjih mehanizmov za obveščanje in ozaveščanje najvišjih nosilcev izvršilne veje oblasti o vprašanjih integritete, doslednosti pri prijavi stikov najvišjih nosilcev izvršilne veje oblasti z lobisti in interesnimi organizacijami, objavi podatkov o premoženjskem stanju in izvajanju vsebinskega preverjanja podatkov o premoženjskem stanju. Glede policije so priporočila bila usmerjena v okrepitev orodij za javno poročanje o integriteti in ukrepih za preprečevanje korupcije v policiji, v okrepitev mehanizmov za napredovanje in odstavitve v policiji, ki bi zagotavljali pravičnost, zaslužnost in preglednost ter ki bi zagotavljala večje zaposlovanje in vključevanje žensk na vseh ravneh policije strukture, v izboljšanje organizacijske strategije in praks glede obvladovanja nasprotja interesov ter razvoj posebnih mehanizmov glede preprečevanja nasprotja interesov, ki nastanejo, ko policisti zapustijo policijo, v obveznost sporočanja o dopolnilni dejavnosti ter evidentiranja dovoljenj, izdanih v zvezi z dopolnilnimi dejavnostmi, ter v krepitev zaščite prijaviteljev znotraj policije.

Po sprejemu Ocenjevalnega poročila je GRECO nato redno preverjal, kako je Slovenija izpolnjevala priporočila. Prvo poročilo o izpolnjevanju priporočil je sprejel oktobra 2021, danes je objavljeno drugo. V prvem poročilu je GRECO izpostavil odsotnost napredka Slovenije pri izpolnjevanju priporočil, saj je od 15 priporočil zgolj eno izpolnila delno, vsa ostala pa so ostala neizpolnjena.

V drugem poročilu, sprejetem decembra 2022, je GRECO ocenil, da je Slovenija od 15 priporočil, ki ji jih je GRECO podal v Ocenjevalnem poročilu, zadovoljivo oziroma na zadovoljiv način izvedla pet priporočil, šest priporočil je delno izvedla, štiri pa so ostala neizvedena.

Kar se tiče najvišjih nosilcev izvršilne veje oblasti, je bil dosežen napredek predvsem zaradi sprememb ZIntPK. Dodaten trud je bil vložen v ozaveščanje o zadevah integritete; v krepitev pravil, ki veljajo za funkcionarje po prenehanju funkcije, in o lobiranju; v razširitev obsega nadzora nad premoženjskim stanjem z vključitvijo zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev ter odvisnih družinskih članov, kadar pride do nesorazmernega povečanja premoženja; v objavo prijav sprememb premoženjskega stanja in kršitev v zvezi s tem. Kljub temu pa je treba, tako GRECO, vložiti še veliko truda v npr. sprejetje vseobsegajočega načrta integritete vlade ter organizacijsko strategijo upravljanja in nadzora nad upravljanjem nasprotja interesov.

Glede organov preiskave je bil zaznan zgolj omejen napredek. Zakon o organiziranosti in delu v policiji je bil spremenjen s ciljem izboljšanja obvladovanja tveganj z dodatnim razvojem zbiranja obveščevalnih podatkov zaradi zaznave problemov korupcije.  Vzpostavljen je bil sistem poročanja o dopolnilnih dejavnostih, kot tudi vodenja evidence in nadzora v zvezi s tem. V povojih pa je razvoj upravljanja nasprotja interesov s pomočjo odzivnih svetovalnih mehanizmov ter mehanizmov spremljanja in skladnosti (med zaposlitvijo in po njenem prenehanju). Napredka še vedno ni pri zagotavljanju napredovanj v policiji, vključno na mesta najvišjih uradnikov, da bi bila ta poštena, upravičena in pregledna. Postopki sprejema zakonodaje za zaščito prijaviteljev so še v teku. 

Glede na navedeno je GRECO zaključil, da Slovenija še ni zadostno izvedla priporočil iz Ocenjevalnega poročila petega ocenjevalnega kroga in je pozval vodjo slovenske delegacije, da do 31. decembra 2023 predloži situacijsko poročilo z dodatnimi informacijami o aktivnostih za izvedbo preostalih priporočil.

Na 38. redni seji 2. 3. 2023 se je Vlada RS seznanila s poročilom GRECO ter omogočila njegov prevod in objavo. Poročili sta v obeh jezikih, slovenskem in angleškem, dostopni na teh povezavah:

GRECO sprejel Drugo poročilo o izpolnjevanju priporočil Slovenije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar