Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev nasprotja interesov župana Občine Straža

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitev nasprotja interesov župana Občine Straža Dušana Krštinca v postopku imenovanja direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave Občine Straža. Dušan Krštinc se je s tem, ko je s podpisom odločb na položajno delovno mesto »vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave« imenoval ženo svojega brata, znašel v okoliščinah, ki ustvarjajo videz nasprotja interesov, in ni storil vsega, da se temu izogne, s čimer je kršil 37. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi januarja 2022 prejete prijave. V njej je bila izpostavljena problematika imenovanja direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave Občine Straža, saj naj bi bila na položaj že petič imenovana žena županovega brata.

Komisija je zadevo podrobno proučila ter pridobila vso relevantno dokumentacijo in pojasnila. Ugotovila je, da je župan v treh posameznih primerih podpisal Odločbe o imenovanju bratove žene na položajno delovno mesto »vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave« za obdobje največ šestih mesecev, s čimer ji je bila omogočena tako premoženjska korist (vse pravice na podlagi delovnega razmerja, višina plače ipd.) kot nepremoženjska korist (referenca, funkcija ipd.), s tem pa se je znašel v okoliščinah, ki ustvarjajo videz nasprotja interesov in ni storil vsega, da bi se slednjemu izognil.

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni sprožila upravnega spora. Tako so v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZIntPK izpolnjeni zakonski pogoji za objavo ugotovitev, skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, ki jih z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Prisotna oba elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov

Na Komisiji ponovno izpostavljamo, da je dokazano nasprotje interesov le še korak do korupcije. Izogibanje nasprotju interesov je izjemno pomemben institut, saj gre za enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Gre za institut, kjer je zakonodajalec v ZIntPK jasno opredelil dolžno ravnanje uradnih oseb.

Pri Dušanu Krštincu tako obstajata oba elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov – zasebni interes uradne osebe (pridobitev nepremoženjske in premoženjske koristi za ženo županovega brata) in obstoj okoliščin (sorodstvenih vezi), ki ustvarjajo videz, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe (župana). Zaradi tega bi se moral župan Dušan Krštinc okoliščinam, ki so ustvarile videz nasprotja interesov, izogniti tako, da bi pred podpisom odločb o imenovanju bratove žene na mesto »vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave« takoj prenehal z delom v zadevi in o okoliščinah nasprotja interesov v petih dneh pisno obvestil Komisijo, ki bi nato v petih dneh odločila o obstoju oziroma neobstoju nasprotja interesov in o načinu izognitve nasprotju interesov. Ker tega ni storil, je ravnal v nasprotju s 37. členom ZIntPK.

Ugotovitve o konkretnem primeru: Dušan Krštinc

Izjasnitev Dušana Krštinca

Kršitev nasprotja interesov župana Občine Straža
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar