Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Osebe, odgovorne za javna naročila: posebna pozornost pri poročanju premoženjskega stanja

Vsakega januarja, ko morajo do konca meseca zavezanci poročati Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) o premoženjskem stanju, zaznavamo največ vprašanj zavezancev s področja javnih naročil. V izogib nejasnostim in klicem zato v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše dileme, povezane s prijavo premoženjskega stanja za osebe, odgovorne za javna naročila. Več informacij o dolžnosti prijave premoženjskega stanja lahko sicer najdete na tej spletni povezavi.

Najprej definicija oseb, odgovornih za javna naročila: ZIntPK v 10. točki 4. člena določa, da so osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo javnega naročila, ter osebe, ki odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre za javna naročila, za katera je treba v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti postopek javnega naročanja in pod pogojem, da je ocenjena vrednost posameznega naročila enaka ali višja od 100.000 eurov brez DDV, ne glede na to, ali so ta naročila ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti. Za osebe, odgovorne za javna naročila, se štejejo tudi osebe, ki v skladu s to definicijo sodelujejo pri javnem naročanju in niso v delovnem razmerju pri naročniku

Osebe, odgovorne za javna naročila, ki so v letu 2022 sodelovale v javnih naročilih ter jih je oziroma jih bo do 31. 1. 2023 naročnik, ki posluje po predpisih, ki urejajo javno naročanje, prijavil Komisiji na seznamu zavezancev, morajo Komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju.
Naročniki morajo Komisiji posredovati seznam zavezancev do 31. 1. 2023, pri tem pa jim predlagamo, da o tem obvestijo tudi osebe, ki so jih prijavili na seznamu zavezancev, ter jih seznanijo z njihovimi obveznostmi do Komisije.

Osebe, odgovorne za javna naročila, Komisiji sporočijo premoženjsko stanje do 31. januarja 2023, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja, kot je opredeljen v 10. točki 4. člena ZIntPK. Pri tem morajo sporočiti stanje premoženja na dan 31. decembra 2022.

Osebe, odgovorne za javna naročila, izpolnijo elektronski obrazec, dostopen na tej povezavi.

Osebe, odgovorne za javna naročila, VEDNO izpolnijo samo zgornji obrazec za prijavo podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu funkcije oziroma dela. Te osebe Komisiji NE SPOROČAJO sprememb o premoženjskem stanju ali NE SPOROČAJO podatkov o premoženjskem stanju po prenehanju funkcije oziroma dela.

Če osebe vsako leto sodelujejo v postopku javnega naročanja, kot je opredeljen zgoraj, potem tudi vsako leto Komisiji poročajo premoženjsko stanje.

Pogosta vprašanja glede poročanja premoženjskega stanja za osebe, odgovorne za javna naročila

ZIntPK v 10. točki 4. člena določa, da so osebe, odgovorne za javna naročila, osebe, ki jih naročniki imenujejo v strokovne komisije za oddajo javnega naročila, ter osebe, ki odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika, kadar gre za javna naročila, za katera je treba v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvesti postopek javnega naročanja in pod pogojem, da je ocenjena vrednost posameznega naročila enaka ali višja od 100.000 evrov brez DDV, ne glede na to, ali so ta naročila ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti. Za osebe, odgovorne za javna naročila, se štejejo tudi osebe, ki v skladu s to definicijo sodelujejo pri javnem naročanju in niso v delovnem razmerju pri naročniku.

Naročnik, ki prijavlja zavezance (osebe, odgovorne za javna naročila), izpolni naslednji obrazec: https://registri.kpk-rs.si/registri/register_zavezancev/prijava/.

Ne. Osebe, odgovorne za javna naročila, se samo prijavi v seznam, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku oddaje javnega naročila in zapadejo pod definicijo 10. točke 4. člena ZIntPK. Naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje, Komisiji posredujejo seznam zavezancev (v tem primeru prijavo) do 31. januarja za preteklo leto, tako kot to določa četrti odstavek 41. člena ZIntPK.

Če ponazorimo s primerom: osebe, odgovorne za javna naročila, v letu 2022 sodeluje v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik ga je s sklepom imenoval v strokovno komisijo 5. 6. 2022, zato ga je naročnik prijavil Komisiji kot zavezanca na isti datum. Oseba, odgovorna za javna naročila,  je tako dolžna do 31. 1. 2023 izpolniti obrazec za prijavo premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oziroma dela in kot datum nastopa dela navesti 5. 6. 2022 ter popisati premoženjsko stanje na dan 31. 12. 2022, tako kot to določa določba tretjega odstavka 41. člena ZIntPK.

Določbo prvega odstavka 100. člena ZJN-3 je treba razumeti na naslednji način:

  1. Če gre za izvajanje projektnega natečaja skladno z a. točko prvega odstavka 100. člena ZJN-3, torej ko se projektni natečaj izvaja v sklopu javnega naročila, sodelovanje oseb, odgovornih za javna naročila, pomeni sodelovanje v postopku javnega naročila, ki sodelujoče zavezuje k poročanju o premoženjskem stanju, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji;
  2. Če gre za izvajanje projektnega natečaja skladno z b. točko prvega odstavka 100. člena ZJN-3, se določbe ZIntPK ne uporabljajo.

Gre za primer, ko naročnik ne izvede vseh aktivnostih, ker že pred dejanskim odpiranjem ponudb zaustavi izvedbo javnega naročila. Postopek javnega naročila se formalno začne s sklepom o začetku postopka ali drugim načinom dokumentiranja vira in obsega sredstev, namenjenih javnemu naročilu (66. člen ZJN-3). V času od začetka postopka do odpiranja ponudb se lahko uresničijo korupcijska tveganja (npr. prilagajanje razpisnih pogojev določenemu ponudniku), ki jih zakonodajalec želi obvladati z določbami ZIntPK o prijavi premoženjskega stanja oseb, ki v postopkih sodelujejo. Nenazadnje lahko tudi odločitev o ustavitvi postopka iz prvega odstavka 90. člena ZJN-3 predstavlja uresničitev korupcijskega tveganja. Določbe ZIntPK o osebah, odgovornih za javna naročila, je treba interpretirati na način, da so za poročanje premoženjskega stanja zavezani tudi posamezniki, ki so sodelovali pri postopkih, ki so bilo iz kakršnih koli razlogov predčasno ustavljeni.

V skladu s tretjim odstavkom 41. člena ZIntPK osebe, odgovorne za javna naročila, ne poročajo podatkov za vsako javno naročilo posebej v enem mesecu po začetku in v enem mesecu po zaključku javnega naročila, temveč poročajo podatke o premoženjskem stanju komisiji enkrat letno, do 31. januarja tekočega leta, če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja.

Nadomestni člani razpisnih komisij morajo Komisiji prijaviti podatke o premoženjskem stanju le v primeru, če v strokovni komisiji, v katero so bili imenovani kot nadomestni člani, aktivno sodelujejo. To pomeni, da odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika itd., kot določa 10. točka 4. člena ZIntPK.

Ko oseba, odgovorna za javna naročila, izpolnjuje obrazec za poročanje premoženjskega stanja, mora vpisati organ, ki je bil naročnik v postopku javnega naročanja, v katerem je ta oseba sodelovala kot zunanji sodelavec, in ne organa, pri katerem je zunanji sodelavec zaposlen.

V skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZIntPK Komisiji sporočijo seznam zavezancev naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje. Podatke o zunanjih in ostalih sodelavcih, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja, morajo torej sporočiti naročniki, ki izvajajo postopek javnega naročanja, in ne organ, pri katerem so ti posamezniki dejansko zaposleni. Organ, ki izvaja postopek javnega naročila (naročnik), je namreč tisti, ki ima podatke o dejanskih zadolžitvah posameznika v postopku javnega naročanja, na podlagi katerih posameznik postane oseba, odgovorna za javna naročila, in posledično zavezanec za prijavo premoženjskega stanja skladno z ZIntPK. Kljub temu, da so te osebe morebiti sodelovale pri postopku javnega naročila tudi pri organu, pri katerem so zaposlene, in so jih že sami prijavili v seznam zavezancev, jih mora prijaviti tudi drugi organ, z vsemi predpisanimi podatki na obrazcu.

Osebe, ki v postopku javnega naročanja sodelujejo le pri opredelitvi predmeta javnega naročila, pri njegovi kalkulaciji, pri odpiranju ponudb ali zgolj podpisuje odločitve glede izbire ponudnikov, niso osebe, odgovorne za javna naročila v smislu 10. točke 4. člena ZIntPK in posledično niso zavezanci za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju

Osebe, odgovorne za javna naročila: posebna pozornost pri poročanju premoženjskega stanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar