Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev določb omejitev poslovanja Občine Kamnik

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru glede poslovanja Občine Kamnik s podjetjem, ki je lastniško in upravljavsko povezano z občinsko svetnico Občine Kamnik, s čimer je kršila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) s področja omejitev poslovanja.

Komisija je v zvezi s poslovanjem med Občino Kamnik, ki jo zastopa župan Matej Slapar, in podjetjem Gumiks, trgovinsko podjetje, d. o. o. (podjetje Gumiks), v začetku leta 2020 uvedla postopek na lastno pobudo, marca 2020 pa je prejela tudi več prijav glede predmetne zadeve. V okviru predhodnega preizkusa prijave je pridobila vsa relevantna pojasnila, dokazila in ostalo dokumentacijo od Občine Kamnik in podjetja Gumiks ter javno dostopne podatke iz baz Erar, AJPES in evidenc Komisije. V konkretnem primeru je Občina Kamnik naročala blago (zaščitne maske) pri podjetju, s katerim je občinska svetnica občine lastniško in upravljavsko povezana, kljub temu, da je občinska svetnica predhodno občini poročala omejitve poslovanja z omenjenim podjetjem, s čimer je Občina Kamnik kršila absolutno prepoved poslovanja, kot izhaja iz prvega odstavka 35. člena ZlntPK.

Absolutna prepoved poslovanja

ZIntPK v tem členu izrecno prepoveduje poslovanje med organom ali organizacijo javnega sektorja s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotkih udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Ta prepoved velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Prepoved poslovanja je absolutna, posli, ki so sklenjeni kljub navedenim omejitvam, pa so nični.

Konkreten primer poslovnega sodelovanja med Občino Kamnik in podjetjem Gumiks je postopek klasičnega naročanja blaga, ki pa ne sodi pod pogojno dovoljeno poslovanje po ZIntPK. Dejstvo, da se je občinska svetnica izločila iz celotnega postopka izbire ponudnika in da so bile s tem dosledno upoštevane določbe o dolžnem izogibanju nasprotju interesov, je nerelevantno, saj je bila podana absolutna prepoved poslovanja med občino in podjetjem Gumiks. Prav tako sklenitev posla v izrednih razmerah (razglašena pandemija COVID-19) ne more biti izgovor za sklenjen posel, saj tudi izredne razmere ne upravičujejo poslovanja organa s subjektom, s katerim ima ta organ vzpostavljeno absolutno omejitev poslovanja.

Z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija v nadaljevanju objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, kot to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora). Upravni spor zoper ugotovitve ni bil sprožen, zato so te pravnomočne.

Občina Kamnik: Ugotovitve

Občina Kamnik: izjasnitev župana

Kršitev določb omejitev poslovanja Občine Kamnik
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar