Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev določb omejitev poslovanja Občine Polzela

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru, v katerih je ugotovila, da je Občina Polzela, ki jo zastopa župan Jože Kužnik, s poslovanjem s podjetjem, ki je lastniško povezano z družinskim članom župana, kršila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) s področja omejitev poslovanja. Komisija je na občino naslovila tudi poziv k uveljavljanju ničnosti pogodbe.

V zvezi s poslovanjem med Občino Polzela in podjetjem KU-MA SERVIS je Komisija v letu 2021 prejela več prijav. Podatke, ki so se nanašali na posle med obema subjektoma, je v postopku preverila tako v uradnih evidencah kot pri Občini Polzela. Z omenjenim zasebnim subjektom je občina v obdobju med letoma 2017 in 2020 na podlagi izdanih naročilnic sklenila posle v skupni vrednosti 21.524,2 evra.

Absolutna prepoved poslovanja

S tem je Občina Polzela, ki jo zastopa župan Jože Kužnik, kršila prvi odstavek 35. člena ZIntPK, ki ureja omejitve poslovanja. Zakon v tem členu namreč izrecno prepoveduje poslovanje med organom ali organizacijo javnega sektorja s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 5 odstotkih udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Ta prepoved velja tudi za poslovanje naročnika s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Prepoved poslovanja je absolutna, posli, ki so sklenjeni kljub navedenim omejitvam, pa so nični.

Komisija ob tem pojasnjuje, da razlog gospodarnosti ne more upravičiti poslovanja organa s subjektom, s katerim ima ta organ (zaradi družinskih vezi med funkcionarjem in lastnikom subjekta) vzpostavljene omejitve poslovanja. Četudi gre za najcenejšega ponudnika določenih storitev v lokalnem okolju, gre za z zakonom določeno absolutno prepoved poslovanja.

Prekrškovni postopek in poziv za ničnost

V zvezi s tem je Komisija zoper odgovorno osebo občine (župana) izvedla prekrškovni postopek, ki je pravnomočno zaključen.

Občino Polzela pa je v skladu s svojimi pristojnostmi pozvala k uveljavljanju ničnosti, saj deveti odstavek 35. člena ZIntPK določa, da so pogodbe ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju s tem členom, nične. Na kakšen način bo vzpostavljeno zakonito stanje (bodisi sporazumno v dogovoru s stranko bodisi z uveljavljanem ničnosti na sodišču), je prepuščeno organu, pri katerem so bile kršitve ugotovljene.

Z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija v nadaljevanju objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru, kot to določa 6. odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora). Upravni spor zoper ugotovitve ni bil sprožen, zato so te pravnomočne.

Ugotovitve_06212-9-2021-18

Kršitev določb omejitev poslovanja Občine Polzela
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar