Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 20. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 20. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 13. 5. 2022, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 18. seje (dopisne seje) senata Komisije in Zapisnika 19. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Seznanitev senata Komisije o odpravi nezdružljivosti funkcij
5. Predlog Sklepa o ustavitvi postopka
6. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
7. Predlog Sistemskega pojasnila o nasprotju interesov
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 20. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar