Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Kršitev integritete župana Občine Brda

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Brda Franca Mužiča. Ugotovila je, da je župan s svojim ravnanjem v postopku izbire ravnatelja Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo kršil integriteto. Ugotovitve so pravnomočne.

Komisija je postopek uvedla na podlagi več prejetih prijav. V postopku je obravnavala ravnanje Franca Mužiča, ki je 19. 5. 2021 posredoval dopis svetu zavoda OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, v katerem je izrazil podporo določenemu kandidatu za ravnatelja, pri čemer je občinski svet Občina Brda dan prej podal negativno mnenje vsem prijavljenim kandidatom. Takšno ravnanje župana Občine Brda predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Integriteta je namreč v skladu z definicijo ZIntPK opredeljena kot »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«.

Občinski svet je edini pristojen za podajo mnenja 

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v postopku izbire ravnatelja ustanoviteljske pravice izvršuje občinski svet, ki je edini pristojen za podajo mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelje. Posredovanje osebnega mnenja župana z namenom vplivanja na izid glasovanja oziroma izvajanje pritiskov na potek postopkov ali sprejem odločitve sveta javnega zavoda predstavlja nedovoljeno poseganje v avtonomnost sveta zavoda in posledično ravnanje, ki ni v skladu s pričakovano integriteto župana. V konkretnem primeru bi župan, če je želel podati določenemu kandidatu priporočilo o njegovem delu, to lahko storil zgolj v fazi pred prijavo kandidata na razpisano mesto ravnatelja. Z ravnanjem, kot je bilo ugotovljeno v predmetnem postopku, pa se izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo.

Komisija hkrati izpostavlja, da je že marca lani na vse slovenske občine naslovila priporočila, ki so se dotikala tudi tovrstnih ravnanj v postopkih izbire ravnateljev javnih vrtcev in osnovnih šol. V njih je med drugim občinam priporočila, naj uradne osebe občin, ki so ustanoviteljice javnih zavodov, članom svetov javnih zavodov ne posredujejo mnenj, ki jih ni izdal pristojni organ, oziroma naj se vzdržijo vseh ravnanj, ki bi lahko kazala na to, da želijo izbiro točno določenega kandidata.

Z namenom vzpostavitve ustreznih standardov delovanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija v nadaljevanju objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, kot to določa 6. odstavek 11. člena ZIntPK (javna objava po preteku roka za vložitev upravnega spora). Obravnavana oseba izjasnitve v postopku ni podala niti ni sprožila upravnega spora zoper ugotovitve, zato so te pravnomočne.

06216-14-2021-14_Ugotovitve_objava

Kršitev integritete župana Občine Brda
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar