Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija podala priporočila mestni občini Murska Sobota

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s poslovnim sodelovanjem mestne občine Murska Sobota s podjetjem Zgodba d. o. o. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je občini izdala priporočila za ravnanje v podobnih postopkih v prihodnje.

Ker je bila javnost o postopku pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Je pa Komisija na podlagi proučene dokumentacije ugotovila, da oddajanje naročil mestne občine na način, da je k oddaji ponudbe povabila zgolj enega ponudnika, pri čemer pa ni utemeljila ocene gospodarnosti takšnega ravnanja, predstavlja korupcijsko tveganje. Na ta način se namreč ustvarja videz netransparentnega javnega naročanja, neenakopravne obravnave ponudnikov, negospodarnosti in onemogočanja konkurence med ponudniki ter se znižuje preglednost naročanja, kar pa omogoča izbiro točno določenega, ne nujno najboljšega, ponudnika in izključitev preostalih ponudnikov. Zaradi vsega navedenega je pomembno, da naročnik argumentirano pojasni razloge, zaradi katerih se je odločil za izbiro takšnih postopkov, česar pa občina v konkretnih primerih ni storila.

Glede na zaznana korupcijska tveganja je Komisija murskosoboški občini priporočila, naj v luči transparentnosti v vseh postopkih naročanja, ki jih vodi po 11. členu Notranjega navodila za oddajo javnih naročil, za katera ni potrebna objava na portalu javnih naročil, argumentirano pojasni razloge, zaradi katerih se je odločila za tovrsten način javnega naročanja in da se poslužuje takšnega načina javnega naročanja zgolj izjemoma in ne praviloma. Občini je Komisija tudi predlagala, naj prouči, ali bi bilo treba predmetno navodilo dopolniti, in naj ugotovljena korupcijska tveganja opredeli v načrtu integritete.

Komisija podala priporočila mestni občini Murska Sobota
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar