Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poziv Komisije v zvezi z domnevno spornimi praksami v okviru političnih pogajanj in kadrovanj

V zvezi s poročanjem medijev o domnevno spornih praksah, ki naj bi se dogajale v luči negotovih političnih razmerij, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) podaja pojasnilo glede dolžnega in pričakovanega ravnanja uradnih oseb, med katerimi so tudi funkcionarji. Komisija funkcionarje in druge uradne osebe poziva, da ravnajo v skladu z visoko stopnjo integritete, v primeru zaznavanja nedovoljenih praks pa naj o tem seznanijo Komisijo oziroma druge pristojne organe.

Politična pogajanja so brez dvoma običajen del proporcionalnega političnega sistema. So pa uradne osebe, med katere kot najvišji funkcionarji sodijo tudi poslanci Državnega zbora, dolžne tudi v okviru tovrstnih pogajanj spoštovati vse zakonske določbe, hkrati pa se od njih – kot izvoljenih predstavnikov ljudstva – pričakuje ravnanje v skladu z najvišjo stopnjo integritete.

Pojasnjujemo, da integriteta v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) pomeni »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«. Dejanja, ki niso v skladu s tem (sem sodijo tudi nezakoniti in neetični pritiski), Komisija obravnava kot kršitev integritete po ZIntPK.

Korupcijo pa ZIntPK opredeljuje kot “vsako kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega”. V zvezi z zaznanimi koruptivnimi dejanji lahko Komisija sprejema načelna mnenja, če v okviru svojega dela zazna sume korupcijskih kaznivih dejanj, pa te odstopi policiji, ki je za obravnavo tovrstnih dejanj pristojna.

Prijave nezakonitega in neetičnega ravnanja ter politična kadrovanja

Uradna oseba se lahko na Komisijo v skladu s 24. členom ZIntPK obrne tudi, če iz utemeljenih razlogov meni, da se od nje zahteva nezakonito ali neetično ravnanje ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje. Prijava glede takega ravnanja se v skladu z določbami zakona poda nadrejenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti (pristojna oseba), če pa pristojne osebe ni (ali se na prijavo ne odzove) ali če je pristojna oseba tista, ki od uradne osebe zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, je za prijavo pristojna Komisija.

Komisija opozarja tudi na domnevno sporne prakse pri političnih kadrovanjih, pri čemer pa je treba ločevati med političnimi kadrovanji na funkcije, kot so ministri, državni sekretarji in zaposlitve na zaupanje, na eni strani ter na drugi strani kadrovanji na delovna mesta, ki so po naravi strokovna. Medtem ko morajo biti pri prvih zagotovljeni vsaj minimalni standardi transparentnosti (pri zaposlitvah na zaupanje pa morajo biti upoštevani tudi pogoji za zasebno delovnih mest), je pri drugih nujno, da so kadrovski postopki popolnoma transparentni ter izvedeni z upoštevanjem etičnih standardov in omejevanjem tveganj za nasprotje interesov, zagotovljena mora biti tudi enakopravna dostopnost delovnih mest za vse kandidate pod enakimi pogoji, kar mora v skladu z vsem naštetim voditi do končne izbire kandidata, ki je strokovno najbolje primeren za zasedbo delovnega mesta.

Poziv Komisije v zvezi z domnevno spornimi praksami v okviru političnih pogajanj in kadrovanj
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar