Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaznala korupcijska tveganja v postopku imenovanja direktorja javno socialno varstvenega zavoda – doma starejših občanov

Ljubljana, 30. julija 2018 – Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) na 23. seji, dne 11. 7. 2018, sprejel Ugotovitve o posameznem primeru v zadevi imenovanja direktorja javno socialno varstvenega zavoda – doma starejših občanov. Komisija je v okviru tega postopka ugotovila korupcijska tveganja in izdala priporočila.

Komisija je vodila postopek o domnevnih nepravilnostih v postopku imenovanja direktorja javno socialno varstvenega zavoda – doma starejših občanov, glede katerega je bil v Uradnem listu RS dne 12. 1. 2018 objavljen razpis za delovno mesto direktorja javno socialno varstvenega zavoda. Zavzela je stališče, da pristojno ministrstvo v tovrstnem postopku lahko poda mnenje o najprimernejšem kandidatu, vendar mora pri podaji mnenja zasledovati javni interes in imeti podlago v temeljiti strokovni oceni kandidatov, pri tem pa poučiti predstavnike ustanovitelja, da je mnenje ministrstva neobvezujoče ter da so pri svoji odločitvi samostojni. Postopek podaje mnenja ministrstva, kakršnega je komisija zaznala v konkretni zadevi, ne sledi najvišjim standardom transparentnosti postopka niti najvišjim standardom integritete javnega sektorja. Po mnenju komisije bi pristojno ministrstvo moralo imeti vsaj izdelana natančna merila in kriterije presoje kandidatov glede katerih podajajo mnenja ali soglasja. Komisija na podlagi pridobljene dokumentacije v konkretnem primeru ne more z gotovostjo potrditi nezakonitih ali neformalnih vplivov na delovanje predstavnikov ustanoviteljev sveta javno socialno varstvenega zavoda, z gotovostjo pa lahko trdi, da je postopek potekal najmanj v nasprotju z vsemi standardi transparentnosti in integritete posameznikov in institucij.

Komisija je tekom postopka izbire direktorja javno socialno varstvenega zavoda – doma starejših občanov ugotovila korupcijska tveganja in zato Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena ZIntPK izdala naslednja priporočila.

  1. Pri podaji mnenja (soglasja) o določenem kandidatu mora ministrstvo upoštevati strokovnost kandidata, podano vizijo in razvoj ter interes zavoda oziroma javni interes.
  2. Pred podajo mnenja (soglasja) mora ministrstvo pridobiti vso dokumentacijo o kandidatih za direktorja zavoda (predloženih s strani kandidata, pridobljenih v postopku, zapise razgovorov…), ki mu bo omogočala celovito presojo o tem, kdo je najprimernejši kandidat za direktorja javno socialno varstvenega zavoda.
  3. Ministrstvo naj oblikuje smernice oziroma programske usmeritve v zvezi z imenovanjem direktorjev javno socialno varstvenih zavodov, ki bi določale temeljne cilje delovanja javno socialno varstvenih zavodov, način za doseganje le teh ter načela delovanja in bi bile vodilo pri odločanju o tem, kateri izmed kandidatov za direktorja je najprimernejši glede na podane smernice.
  4. Mnenje o kandidatih (za vse in ne zgolj za enega) naj ministrstvo poda pisno in obrazloženo, v luči smernic oziroma programskih usmeritev.
  5. Sveti javno socialno varstvenih zavodov naj sprejmejo poslovnik za imenovanje direktorjev ali pa v že obstoječih poslovnikih natančneje opredelijo postopek imenovanja direktorjev.

 

 

Komisija zaznala korupcijska tveganja v postopku imenovanja direktorja javno socialno varstvenega zavoda – doma starejših občanov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar