Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija zaznava korupcijska tveganja pri izvajanju okulistične dejavnosti in predpisovanju pripomočkov za izboljšanje vida

Ljubljana, 23. julija 2018 – Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) na 23. seji, dne 11. 7. 2018, sprejel Ugotovitve o posameznem primeru v zadevi predpisovanja pripomočkov za izboljšanje vida s strani zdravnikov – okulistov v javni zdravstveni mreži ter izdelave pripomočkov za izboljšanje vida v zasebnih družbah – optikah.

Komisija je v okviru obravnave zadeve zavzela stališče, da okoliščine, ko pristojni zdravniki – okulisti, ki predpisujejo zavarovancem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripomočke za izboljšanje vida v breme ZZZS, ravnajo na način, da so »povezani« z zasebnimi gospodarskimi družbami oz. s samostojnimi podjetniki za izdelavo pripomočkov za izboljšanje vida, predstavljajo kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

Komisija je v predmetni zadevi ugotovila in izpostavila sistemski problem, ki ga morata
– Ministrstvo za zdravje kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni ravni ter kot pristojni organ za izdajo dovoljenj za izvajanje okulistične dejavnosti (terciarna dejavnost) in
– ZZZS kot (a) plačnik storitev okulističnih pregledov in/ali merjenj dioptrij in kot (b) plačnik optikom za izdane pripomočke za izboljšanje vida v breme sredstev ZZZS
ustrezno proučiti in na osnovi ugotovitev komisije na področju izvajanja okulistične in optične dejavnosti z namenom (a) obvladovanja korupcijskih tveganj, (b) obvladovanja širšega razumevanja nasprotij interesov, (c) zagotovitve transparentnosti delovanja javne zdravstvene mreže ter (d) zagotovitve gospodarne porabe javnih sredstev ZZZS sprejeti ustrezne ukrepe.

Komisija je v skladu s prvim odstavkom 16. člena, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZIntPK (odprava posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitev etike in integritete javnega sektorja) pozvala pristojna organa, da v roku 30 dni od poziva podata obrazložitev, kako oz. na kakšen način bosta pristopila k odpravi korupcijskih tveganj in zagotovitvi integritete na področju izvajanja okulistične dejavnosti in predpisovanja pripomočkov za izboljšanje vida.

Komisija zaznava korupcijska tveganja pri izvajanju okulistične dejavnosti in predpisovanju pripomočkov za izboljšanje vida
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar