Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete poslovodne osebe javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

1. Mag. Janez Resman, direktor javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. je kot uradna oseba (skladno z 10. točko 4. člena ZIntPK) s tem, ko je v letih 2015 in 2016 za potrebe opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled in Občini Gorje vedoma dopuščal nabavo vodomerov in pripadajoče opreme neposredno pri ponudniku JORDAN prodaja in servis vodomerov d.o.o. brez izvedbe ustreznega postopka javnega naročanja, določenega v prvem odstavku 32. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev oziroma brez izvedbe ustreznega postopka javnega naročanja, določenega v prvem odstavku 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) za naročila blaga od 1. 4. 2016 dalje, kršil integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

2. Na podlagi osmega odstavka 13. člena ZIntPK se pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru, skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, objavijo na spletni strani komisije.

3. Na podlagi devetega odstavka 13. člena ZIntPK se pričujoče ugotovitve pošljejo predsedniku nadzornega sveta javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., kateri mora v roku 30 dni oceniti škodljive posledice za ugled položaja ter ugled subjekta, v katerem obravnavana oseba deluje, uvesti nadzorne in disciplinske postopke in sprejeti ustrezne ukrepe skladno z zakonom, kodeksi ravnanja in načrtom integritete. O izvedenih ukrepih obvesti komisijo.

4. Javnemu podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. se priporoči normiranje postopkov za naročila, za katera se sicer ne uporabljajo določbe ZJN-3 (ti. evidenčna naročila).

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi kršitve integritete poslovodne osebe javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar