Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročanje o izvajanju aktivnosti iz prečiščenega akcijskega načrta uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

Ljubljana, 14. aprila 2016 – Komisija je pripravila prečiščen akcijski načrt uresničevanja resolucije o preprečevanju korupcije, poročila nosilcev ukrepov o izvedenih aktivnostih pričakuje do 30. aprila 2016.  

Državni zbor Republike Slovenije je junija 2004 sprejel Resolucijo o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju resolucija), na njeni podlagi pa je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) leta 2005 sprejela Akcijski načrt uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju akcijski načrt) in ga nato dopolnila leta 2009.

Nosilci ukrepov iz akcijskega načrta morajo v skladu s 53. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZIntPK) komisiji vsako leto poročati o dejavnostih za uresničitev teh ukrepov v preteklem letu.

Akcijski načrt je bil kot izvedbeni dokument resolucije sprejet že leta 2005 in nazadnje spremenjen oziroma dopolnjen avgusta 2009, zato ga je potrebno ustrezno prilagoditi trenutnemu stanju. Komisija je v prvi fazi pregledala obstoječi akcijski načrt ter iz njega črtala vse tiste ukrepe in aktivnosti, za katere iz zakonodajne in institucionalne ureditve izhaja, da so že ustrezno realizirani.

Nosilci posameznih ukrepov v prečiščenem akcijskem načrtu morajo o aktivnostih za uresničitev teh ukrepov poročati najkasneje do 30. aprila 2016. Nosilce ukrepov pozivamo tudi, da v skladu s 54. členom ZIntPK v poročila vključijo tudi predloge za spremembe ali dopolnitve resolucije; le ti so namreč bistveni oz. temeljni za spremembo oziroma aktualizacijo resolucije in s tem posledično tudi akcijskega načrta. Komisija je glede predlogov sprememb ali dopolnitev resolucije skladno s prvim odstavkom 54. člena ZIntPK dolžna sprejeti mnenje ter o tem seznaniti državni zbor, če se s predlogi strinja; v nasprotnem primeru komisija o svojem mnenju obvesti predlagatelja.

Prečiščen akcijski načrt in resolucija sta objavljena v pripetih dokumentih.

Resolucija_o_preprecevanju_korupcije_v_Republiki_Sloveniji.pdf

Preciscen_akcijski_nacrt_uresnicevanja_Resolucije_o_preprecevanju_korupcije_v_Republiki_Sloveniji.pdf

Poročanje o izvajanju aktivnosti iz prečiščenega akcijskega načrta uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar