Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK glede dodeljevanja javnih sredstev družbi Emo-Orodjarna, d.o.o.

Kot je znano, je Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) zaradi domnevnih kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju (dalje: ZIntPK) pred časom uvedla postopek preverjanja okoliščin v zvezi z dodeljevanjem javnih sredstev gospodarski družbi Emo-Orodjarna proizvodna družba, d.o.o. s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v času ministra Stanka Stepišnika, ki je obenem solastnik omenjenega podjetja.

V dosedanjem postopku komisija ni potrdila neposredne kršitve ZIntPK s strani ministra, ugotovila pa je nepravilnosti v sami pogodbi med ministrstvom in prejemnikom subvencije. Minister Stepišnik se je dne 19. 4. 2013 pisno izločil iz vseh postopkov, v katerih nastopajo podjetja, ki so z njim povezana, in sicer: Emo-Orodjarna, d.o.o., Corda-Orodjarna, d.o.o. in Tic-Lens, d.o.o. Za opravljanje nalog v zvezi s temi podjetji je pooblastil generalnega sekretarja ministrstva, pooblastilo je bilo objavljeno tudi na oglasni deski ministrstva. S tem je minister izpolnil formalno dolžnost po ZIntPK glede izogibanja nasprotju interesov. Samo dejstvo, da se je podjetje, ki je v solasti ministra, prijavilo na razpis za javna sredstva na istem ministrstvu, ni v nasprotju z zakonom. Poslanci so namreč leta 2011 na lastno pobudo spremenili ZIntPK v tem delu, z obrazložitvijo, da gre za nesorazmerno prepoved, ki županom, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, onemogoča pridobivati nekatere kmetijske subvencije.

Je pa komisija v postopku preverjanja podelitve javnih sredstev Emo-Orodjarni ugotovila, da pogodba, na podlagi katere je bilo opravljeno izplačilo, vsebuje klavzulo (17. člen), ki ugotavlja, da prejemnik sredstev, Emo-Orodjarna ni na seznamu subjektov, za katere veljajo omejitev poslovanja. To določilo v pogodbi – ki sta jo podpisali obe stranki – ne odraža dejanskega stanja in ni resnično. V času podpisa pogodbe je bilo namreč podjetje Emo-Orodjarna že uvrščeno na seznam omejitev poslovanja, ki je tudi javno dostopen na spletnih straneh KPK. Poudarjamo, da enako omejitev vsebuje tudi razpisna dokumentacija SPIRIT-a v trenutno aktualnem razpisu, na katerega naj bi se omenjeno podjetje prav tako prijavilo. V luči te ugotovitve bo komisija v nadaljevanju ta vidik pravno proučila, tudi v sodelovanju z Državnim pravobranilstvom, in sprejela ustrezna priporočila ministrstvu za vzpostavitev zakonitega stanja.

Komisija ob tej priložnosti znova opozarja na pomanjkljivo pravno in politično kulturo razumevanja ter spoštovanja splošnih načel dolžnega izogibanja nasprotju interesov, nezdružljivosti funkcij ter krepitve integritete in zaupanja v objektivno izvrševanje javnih funkcij – sploh ko gre za razdeljevanje javnih sredstev.

Komisija se neredko srečuje s primeri, ko predstojniki, katerih organi namenijo javna sredstva pravnim osebam, ki so osebno ali kapitalsko povezane s predstojnikom, svojo dolžnost o izogibanju nasprotju interesov izpolnijo s formalno izločitvijo iz postopka in s prepustitvijo odločanja njim podrejenim osebam. V omenjenih primerih je zakonski normi zadoščeno in komisija ne more ukrepati. V vseh omenjenih primerih gre za okoliščine, ki so strogo zakonsko dovoljene, predstavljajo pa določeno korupcijsko tveganje, predvsem pa zmanjšujejo zaupanje v integriteto, transparentno in objektivno razpolaganje z javnimi sredstvi.

Tudi zato komisija poziva vlado in njene funkcionarje, da sprejmejo samoomejevalni ukrep v interesu ohranjanja integritete njihovih funkcij, da se bodo izognili tovrstnim situacijam. Sprejem in opravljanje javne funkcije ni pravica, ampak s sabo nosi določene dolžnosti in samoomejevanje. Namen ZIntPK ni zgolj v tem, da funkcionar spoštuje minimalne standarde, ki jih pred njega postavlja (pomanjkljiva) zakonodaja; ko gre za razpolaganja z javnimi sredstvi in za opravljanje javnih funkcij, ni mogoče pristati na najnižji standard, da je javnemu funkcionarju dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano.

KPK glede dodeljevanja javnih sredstev družbi Emo-Orodjarna, d.o.o.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar