Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Priporočilo glede odpravljanja tveganj za nastanek nasprotja interesov in korupcije pri upravljanju s kapitalskimi naložbami države

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje priporočilo:

  • Vlada in pristojna ministrstva naj z ustreznimi notranjimi akti zagotovijo proaktivno notranjo transparentnost glede lastništva in nameravanega zasebnega lastništva vrednostnih papirjev in poslovnih deležev gospodarskih družb, v katerih ima lastniške deleže država. Omenjena notranja proaktivna transparentnost je potrebna pri vseh uradnih osebah, ki sodelujejo pri pripravi odločitev ali odločajo o izvajanju lastniške funkcije države (dividendna politika, prodaja, nakup …) v teh gospodarskih družbah.
  • Proaktivna transparentnost pomeni, da uradne osebe, kot jih določa deseta točka 4. člena ZIntPK, pred prevzemom dela ali odločanja v zvezi s kapitalskimi naložbami države svojemu nadrejenemu ali ministrskemu zboru razkrijejo trenutno ali v kratkem načrtovano zasebno lastništvo ali trgovanje (nakup, prodaja) z vrednostnimi papirji ali poslovnimi deleži družb, o katerih se sprejemajo odločitve v imenu in za račun države.
  • Uradne osebe se morajo pri upravljanju zasebnega portfelja dosledno izogibati nasprotju interesov, kot to zahteva 37. člen ZIntPK, in svoje funkcije ali službe ne smejo uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničili nedovoljen zasebni interes.
Priporočilo glede odpravljanja tveganj za nastanek nasprotja interesov in korupcije pri upravljanju s kapitalskimi naložbami države
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar