Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve KPK v zadevi izvajanja pediatričnega kardiokirurškega programa pri UKC Ljubljana

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) je na seji 7. maja soglasno sprejel zaključne ugotovitve v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (dalje: UKC Ljubljana) pri izvajanju pediatričnega kardiološkega programa.  

Komisija je ugotovila, da sta odgovorni osebi UKC Ljubljana – nekdanja direktorica Darinka Miklavčič in sedanji direktor Simon Vrhunec – z več kršitvami dolžnega ravnanja v obdobju 2007–2011 tujemu kirurgu dr. D. M. v nasprotju z veljavno zakonodajo in sprejetim programom dela prek avtorskih pogodb omogočila plačilo v višini prek 1,2 milijona evrov obliki avtorskih honorarjev za 150 operativnih dni. S tem sta v nasprotju s svojimi dolžnostmi odgovorne in poslovodne osebe javnega zdravstvenega zavoda omogočila dalj časa trajajočo protipravnost na račun javnih sredstev, ki pa je obenem imelo za posledico tudi, da UKC Ljubljana še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih srčnih napak.

Z omenjenimi ravnanji sta obe odgovorni osebi izpolnili vse znake korupcijekot jo je določal Zakon o preprečevanju korupcije in jo od junija 2010 določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

V postopku je komisija ugotovila tudi, da je omenjeni tuji kirurg večino časa v Sloveniji operiral brez ustrezne slovenske licence in da je bil eden od zdravnikov (dr. Borut Geršak), ki je bil zadolžen za vzpostavitev sodelovanja z dr. D. M., že pred tem v osebnih in poslovnih stikih z dr. D. M. oziroma Sheba Medical Centrom iz Izraelaki je matična organizacija dr. D. M. S tem dejstvom je bila podana tudi visoka stopnja tveganja za vpliv zasebnega interesa na odločitve o reševanju problema pomanjkanja kardiokirurgov v UKC LjubljanaTega tveganja (z vidika danes veljavnega ZIntPK bi šlo za nasprotje interesovso se odgovorne osebe UKC zavedale oziroma bi se ga morale zavedativendar ga v nasprotju s svojimi dolžnostmi poslovodnih oseb javnega zavoda niso odpravile oziroma ustrezno obvladale.

Komisija izpostavlja, da se zaveda pomembnosti dela pediatričnih kardiokirurgov in zdravstvenega osebja nasploh, zato z ničemer ne ocenjuje strokovnih odločitev, prav tako ne zmanjšuje pomena in prispevka tujega kirurga dr. D. M. pri reševanju življenj. UKC Ljubljana je v postopku pred komisijo nezakonito stanje večkrat opravičeval prav z argumentom nujnosti reševanja človeških življenj. Taka »obramba« bi bila lahko tudi razumljiva, če ne bi ugotovljeno dejansko stanje obenem kazalo, da je šlo za več let trajajočo protipravnost, ki pa je obenem – poleg nezakonite porabe javnih sredstev v višini prek milijona evrov – imela za posledico tudi to, da UKC še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih srčnih napak, s čimer so najbolj ogrožena prav življenja otrok in novorojenčkov, na katera se UKC Ljubljana sklicuje.

Senat komisije je odločil, da se ugotovitve posredujejo Svetu UKC Ljubljana, Strokovnemu svetu UKC Ljubljana, Ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Zdravstvenemu inšpektoratu ter Računskemu sodišču s pričakovanji, da v okviru svojih pristojnosti ustrezno ukrepajo. Že med samim postopkom pa je komisija del ugotovitev odstopila tako Inšpektoratu za delo kot Zdravstvenemu inšpektoratu, ki so prav tako v okviru svojih pristojnosti že ugotovili kršitve.

Celotne ugotovitve s podrobno obrazložitvijo so dostopne na spletnih straneh komisije v rubriki Odločitve in mnenja komisije: Zaključne ugotovitve.

Ugotovitve KPK v zadevi izvajanja pediatričnega kardiokirurškega programa pri UKC Ljubljana
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar