Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve KPK v zadevi mariborski radarji

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 26. 3. 2013 sprejela ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Maribor in Iskro Sistemi, d.d. Komisija je v ugotovitvah zapisala, da so odgovorne in uradne osebe Mestne občine Maribor  v konkretnem postopku ravnale v nasprotju z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN) in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP). Ugotovitve so podrobneje opisane na spletnih straneh komisije.

Odgovorne osebe so s kršitvijo dolžnega ravnanja omogočile korist zasebnemu partnerju in izpolnile znake korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Prav tako so odgovorne osebe MOM sprejele pogodbeno obveznost plačevanja zasebnemu partnerju, ki je v nasprotju s pravno dopustnimi cilji oziroma namenom ZJZP, s čemer so ravnale v nasprotju s pričakovano integriteto (3. točka 4. člena ZIntPK). Predvideno je namreč, da se investicija in pričakovani dobiček zasebnega partnerja pridobi iz plačanih glob za pričakovane (množične) kršitve cestno-prometnih predpisov.

Komisija meni, da ob upoštevanju določb 6. in 7. člena ZJZP, ki določata namen tega zakona, ni možno (dopustno) javno-zasebno partnerstvo na področju kaznovalnega prava in drugih področjih nadzora nad izvajanjem predpisov, saj sta si pri tem interesa javnega in zasebnega partnerja nasprotna – medtem ko je interes države oziroma lokalne skupnosti (javnega partnerja), da se predpisi čim bolj spoštujejo oziroma da je kršitev čim manj, je interes zasebnega partnerja v tem, da je kršitev čim več, saj to zanj pomeni večji dobiček.

Komisija bo kot varuh javnega interesa v sodelovanju z državnim pravobranilstvom nadaljevala s postopki za uveljavitev ničnosti omenjenega pogodbenega razmerja. Komisija pa je že tekom postopka del dokumentacije odstopila pristojnim organom odkrivanja in pregona zaradi suma storitve kaznivih dejanj in podala Državni revizijski komisiji pobudo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ter predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Sprejeti dokument je skupaj z odgovorom obravnavane osebe objavljen na spletnih straneh komisije v rubriki Odločitve in mnenja komisije – Zaključne ugotovitve.

Ugotovitve KPK v zadevi mariborski radarji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar