Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi izobrazbe poslanke Državnega zbora RS Alenke Koren Gomboc in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU
Alenka Koren Gomboc, danes poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, je v letu 2003 zavedla delodajalca (SKB banka d.d.) z navajanjem, da ima končano V. stopnjo izobrazbe, smer ekonomsko komercialni tehnik, ter predložitvijo neverodostojne listine o izobrazbi (spričevalo Srednje trgovske šole Maribor z dne 16. 5. 2002). Alenka Koren Gomboc kot poslanka Državnega zbora RS na vprašanja o okoliščinah svoje zaposlitve v SKB banki d.d. javnosti ni podala vsebinskega in celovitega odgovora, kar bi bila kot javna funkcionarka dolžna storiti v skladu s pričakovano integriteto.
Oseba, ki opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora RS, je dolžna razumljivo odgovarjati na vprašanja, tudi tista o njenih preteklih ravnanjih, še posebej, če gre za ravnanja, ki so povezana s sumi kaznivih dejanj ali podobna ravnanja, ki so pomembna za odločanje volivcev pri izvajanju aktivne volilne pravice. Zaupanje v javne institucije in javne funkcionarje je eden ključnih elementov za dobro delovanje demokratičnega sistema.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi izobrazbe poslanke Državnega zbora RS Alenke Koren Gomboc in odgovor obravnavane osebe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar