Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Aleksandre Velkovrh in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU
Aleksandra Velkovrh je kot predstojnica Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) ravnala v nasprotju s pričakovano integriteto uradnika na položaju, kot jo opredeljuje tretja točka 4. člena ZIntPK, ko je dne 12. 7. 2010 z družbo CARR-GT d.o.o. sklenila Kupoprodajno pogodbo št. 1/10 in na to družbo prenesla lastništvo svojega vozila Toyota RAV4, pri čemer je isto vozilo najela in začela uporabljati kot službeno vozilo IRSOP v zasebne namene že dne 7. 7. 2010.
Aleksandra Velkovrh je kot predstojnica IRSOP v nasprotju z drugim odstavkom 147. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) dne 13. 9. 2010 premestila M. V. na delovno mesto, za katerega ni izpolnjeval pogojev, saj ni imel opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja. Navedeno ravnanje ustreza opredelitvi korupcije iz prve točke 4. člena ZIntPK, saj je Aleksandra Velkovrh kršila dolžno ravnanje ter omogočila (dala) nepremoženjsko korist javnemu uslužbencu M. V. v obliki premestitve na delovno mesto inšpektorja za okolje, čeprav za to v času premestitve ni izpolnjeval pogojev.
Prav tako ravnanji Aleksandre Velkovrh, ki je v nasprotju z določilom 23. člena Zakona o delovnih razmerjih dne 9. 12. 2009 zaposlila M. B. za določen čas na delovno mesto »koordinator V« brez javne objave ter nadalje z njo dne 3. 1. 2011 sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za uradniško delovno mesto »pripravnik – svetovalec« v nasprotju s sedmim odstavkom 57. člena ZJU brez javnega natečaja, ustrezata opredelitvi korupcije iz 3. alinee 2. člena ZPKor oziroma prve točke 4. člena ZIntPK. Aleksandra Velkovrh je z navedenima ravnanjema pri zaposlitvi za določen čas tako za strokovno tehnično kot za uradniško delovno mesto kršila dolžno ravnanje ter javni uslužbenki M. B. omogočila (dala) premoženjsko in nepremoženjsko korist v obliki zaposlitve za določen čas.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi Aleksandre Velkovrh in odgovor obravnavane osebe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar