Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Občine Žužemberk in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Župan Občine Žužemberk Franc Škufca je nekdanjima podžupanoma v nasprotju z določbami Zakona o lokalni samoupravi omogočal izplačevanje tako plačila za opravljanje podžupanske funkcije kot sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta, s čimer jima je omogočil neposredno premoženjsko korist v skupnem bruto znesku okoli 10.000 evrov. S takim ravnanjem je župan Franc Škufca uresničili znake korupcije, kot jo opredeljuje prva točka 4. člena ZIntPK in kot jo je opredeljevala tretja točka 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije.

Na podlagi izvedenega javnega razpisa je župan Franc Škufca podpisal pogodbo s podjetjem FS d.o.o., v katerem je sam zaposlen, in se s tem znašel v nasprotju interesov, kot ga opredeljuje 12. točka 4. člena ZIntPK. Komisije o možnem obstoju nasprotja interesov župan ni obvestil.

Z vidika integritete občine, kot jo določa 3. točka 4. člena ZIntPK, je nedopustno, da je Občina Žužemberk šele več kot štiri leta po spremembi Zakona o lokalni samoupravi prilagodila Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Žužemberk in skoraj pet let po ugotovitvah davčne inšpekcije predlagala v obravnavo pravilnik o uporabi službenih vozil.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Občine Žužemberk in odgovor obravnavane osebe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar