Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje KPK glede predloga zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je 11. 9. 2012 prejela v pregled predlog Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank in nanj podala pripombe ter mnenje.

Žal pa komisija ob pregledu predloga zakona, ki ga je Vlada RS sprejela in posredovala v nadaljnjo obravnavo v Državni zbor po nujnem postopku, ugotavlja, da nekatere bistvene pripombe, ki jih je podala, v tokratnem predlogu niso upoštevane. Pri tem – ponovno – še posebej opozarjamo na določbo 8. člena predloga zakona, ki v določenem delu predvideva izključitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZintPK), ki urejajo nezdružljivost funkcij poklicnih funkcionarjev.

Po mnenju komisije sta neprepričljivi tako ureditev kot obrazložitev, ki opredeljujeta članstvo upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (v nadaljevanju: DUTB). Predlagana določba namreč ne zajema vseh možnih situacij, ki bi lahko kazale na morebitno nasprotje interesov članov upravnega odbora oziroma bi bilo potrebno to določbo dopolniti s položaji/funkcijami, ki so nezdružljive s članstvom v upravnem odboru.

Po mnenju komisije bi bilo zelo primerno in nujno, da se člane upravnega odbora določi kot zavezance za prijavo premoženjskega stanja po ZIntPK ter se jih zaveže k doslednemu izogibanju nasprotju interesov. Prav tako bi bilo potrebno vključiti določbo, da je DUTB (in Sklad za stabilnost bank (v nadaljevanju: SSB)) zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ter določbo, ki bi omogočala preglednost ter dostopnost (vsaj dela) finančnega poslovanja DUTB. Vse omenjeno je nujno za večjo transparetnost delovanja odgovornih oseb in samega DUTB ter omejevanje korupcijskih tveganj.

Ker bo imela DUTB status gospodarske družbe, ne bo zavezanka za posredovanje informacij javnega značaja, s čemer bo preglednost in zunanji nadzor nad delovanjem te institucije praktično onemogočen, kar ni primerno, glede na to, da so cilji ustanovitve DUTB – vsaj na papirju – izrazito v javnem interesu. Prav tako komisija predlaga, da se v zakonu predvidi dolžnost upravnega odbora, da v določenem roku po nastopu položaja oblikuje sistem, ki bi omogočal pregled transparentnosti finančnega poslovanja DUTB na podoben način kot to velja za posredne in neposredne proračunske uporabnike prek aplikacije SUPERVIZOR – seveda z ustreznimi varovalkami glede varovanja poslovne skrivnosti.

Komisija je svoje vsebinsko mnenje glede predloga zakona že posredovala Državnemu zboru oziroma poslankam in poslancem. Pri tem še posebej apelira na to, da je v tako pomembne zakone nujno vnesti protikorupcijske varovalke, saj je bistveno, da se korupcijo preprečuje – zgolj z odpravljanjem njenih posledic se stanje v družbi namreč ne bo izboljšalo.

Mnenje KPK glede predloga zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar