Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK sprejela osnutek zaključnih ugotovitev v zvezi s sumom kršitev predpisov o nasprotju interesov s strani Alojza Ratajca, člana uprave družbe DARS d.d.

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na včerajšnji seji, 31. maja 2012, sprejel osnutek zaključnih ugotovitev v zvezi s sumom kršitev predpisov o nasprotju interesov s strani Alojza Ratajca, člana uprave družbe DARS d.d. Osnutek ugotovitev je bil posredovan Alojzu Ratajcu, ugotovitve komisije pa bodo po prejemu odgovora obravnavane osebe skupaj z njim javno objavljene. Poleg tega je pooblaščena uradna oseba komisije zoper Alojza Ratajca zaradi suma storitve prekrška s področja dolžnega izogibanja nasprotja interesov po ZIntPK pričela prekrškovni postopek.

Komisija ob tej priložnosti opozarja na perečo problematiko neupoštevanja izogibanja nasprotju interesov v podjetjih v večinski javni lasti, javnih zavodih in javnem sektorju nasploh. Po ZIntPK namreč v javni sektor sodijo tudi podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost. Hkrati pa imajo poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja status uradnih oseb po ZIntPK. Vse uradne osebe so se dolžne izogibati nasprotju interesov ter poskrbeti, da njihov zasebni interes ne vpliva na nepristransko in objektivno izvrševanje njihovih javnih nalog.

Komisija skozi svoje delo ugotavlja, da je v Republiki Sloveniji stopnja zavedanja, da se zasebni interesi uradnih oseb ne smejo prepletati z opravljanjem njihovih javnih nalog, še vedno nesprejemljivo nizka. Takšen položaj predstavlja izrazito korupcijsko tveganje, ki se med drugim materializira s sklepanjem nedovoljenih pravnih poslov z javnim denarjem, v nepotizmu ali klientelizmu pri zaposlovanju ter z drugimi koruptivnimi ravnanji kot jih opredeljuje ZIntPK. Vse to škoduje javnim sredstvom, predvsem pa vodi v upad zaupanja v javni sektor in integriteto njegovega delovanja.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KPK sprejela osnutek zaključnih ugotovitev v zvezi s sumom kršitev predpisov o nasprotju interesov s strani Alojza Ratajca, člana uprave družbe DARS d.d.
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar