Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Prvi sistemski nadzor KPK na lokalni ravni – Občina Kamnik

Ugotovitve, ki temeljijo tudi na mednarodnih protikorupcijskih standardih in izkušnjah, kažejo, da klasični načini dela nadzornih organov – na primer posamična obravnava prijav korupcije, odkrivanje prekrškov in kaznivih dejanj ter podobno – sami zase niso dovolj učinkoviti pri preprečevanju in obvladovanju sistemske korupcije ter organiziranega kriminala. Zato je Komisija za preprečevanje korupcije v lanskem letu začela z razvojem metodologije sistemskega nadzora – ker je šele sistemski pristop tisti, ki klasične nadzorne ukrepe lahko poveže v učinkovito institucionalno omrežje javne kontrole in preprečevanja korupcije. V pripravah na testiranje metodologije je komisija za izvedbo prvega takšnega nadzora izbrala Občino Kamnik.

Gre namreč za za srednje veliko občino, v kateri je hkrati tudi sedež upravne enote. Župan občine Kamnik Marjan Šarec in občinska uprava so se na nadzor komisije odzvali zelo pozitivno, nadzorni skupini pa zagotavljajo nemoteno izvajanje nadzora ter dostop do vseh zahtevanih podatkov in gradiv, ki so v skladu z ZIntPK in sklepom senata komisije potrebni za izvedbo nadzora. Včeraj, 30. maja 2012, je komisija občinskim svetnikom predstavila svoje dosedanje delo ter cilje nadzora, ki se je pričel pred mesecem dni.

 Pri razvoju metodologije si je komisija pomagala z izkušnjami in strokovno pomočjo Računskega sodišča RS, Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter drugih državnih organov in služb. S sistemskimi nadzori na lokalni ravni želi komisija:
  • povečati transparentnost postopkov in odgovornost organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov, kot tudi pri odločanju o drugih zadevah lokalne skupnosti, ki se neposredno ali posredno nanašajo na institute, ki jih ureja ZIntPK;
  • okrepiti znanje in poklicno integriteto javnih funkcionarjev ter javnih uslužbencev na lokalni ravni, da v svojem okolju lahko učinkovito in uspešno uresničujejo naloge in izvajajo ukrepe, ki jih ZIntPK določa v zvezi s preprečevanjem ter razkrivanjem koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj;
  • povečati odgovornost državnih organov pri izvajanju njihovih ustavnih in zakonskih dolžnosti nadzora nad zakonitostjo dela organov ter drugih subjektov javnega sektorja v lokalni skupnosti.
 Poudarki predstavitve nadzora na včerajšnji seji občinskega sveta v Kamniku so bili: nadzor nad lobiranjem in drugimi nejavnimi vplivi pri odločanju občinskih funkcionarjev in uslužbencev, članstvo v organih javnih zavodov občine ter samoomejevanje političnih funkcionarjev, da v čim večji meri omogočijo predstavnikom stroke in civilne družbe aktivno vlogo pri krepitvi integritete, transparentnosti in lokalne demokracije, upravljanje javnega premoženja, posegi v prostor, koncesije, javna naročila in druga vprašanja v povezavi z ZIntPK. Občinski svetniki so bili povabljeni, da se tudi z anketo seznanijo o postopku in dolžnostih poročanja v okviru nadzora nad lobiranjem. Kot primer dobre prakse je izkušnje z nadzorom nad lobiranjem navzočim predstavil poslanec in občinski svetnik Matej Tonin, občinski svetniki pa so uslužbencem komisije oziroma članom nadzorne skupine za nadzor premoženja, omejitve poslovanja, odpravljanje nezdružljivosti funkcij in nasprotje  interesov zastavili tudi konkretna vprašanja.
Podatki komisije, drugih nadzornih organov, medijev in drugih javnih virov kažejo, da je v javnem sektorju na lokalni in državni ravni vse več odklonov, ki predstavljajo sistemska tveganja za korupcijo. Tudi takrat, ko ne gre za korupcijo v pravem pomenu, jih ljudje doživljajo kot neučinkovitost države in lokalne skupnosti ter jih bolj ali manj upravičeno pripisujejo korupcijskim ozadjem. To v vsakem primeru znižuje raven javnega zaupanja v pravno državo, pravne predpise in javne institucije. S tem pa se, tako na lokalni kot na državi ravni, dodatno krepijo tveganja za politično in druge oblike sistemske korupcije.
Sistemski nadzor, ki tokrat poteka v Občini Kamnik, bo kot stalna oblika dela komisije pri preprečevanju korupcije uporabljen tudi v drugih občinah in državnih organih. Končne ugotovitve sistemskega nadzora v Občini Kamnik bo komisija predstavila javnosti, ko jih bo potrdil senat komisije. Po opravljenem pilotnem nadzoru bo komisija še v letošnjem letu tako lahko pričela izvajati nadzore v drugih občinah, predvsem tistih, glede katerih na podlagi prijav zaznava povečana korupcijska tveganja.
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
Prvi sistemski nadzor KPK na lokalni ravni – Občina Kamnik
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar