Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012

Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012 glede vsebinskega spreminjanja prostorskih aktov z redakcijskimi oziroma tehničnimi popravki na lokalni ravni.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje

sistemsko načelno mnenje:

  • ravnanje odgovornih oseb občin, ki v nasprotju z Zakonom o prostorskem načrtovanju vsebinsko spreminjajo in sprejemajo popravke prostorskih aktov z uporabo instituta tehničnih oziroma redakcijskih popravkov, obveznih razlag ali drugih instrumentov, ki niso namenjeni oziroma ne dovoljujejo vsebinskega posega v prostorske akte, predstavlja izrazito tveganje za neetična in nezakonita ravnanja; kadar je s tem investitorjem omogočena pridobitev neupravičene neposredne ali posredne koristi, pa tako ravnanje izpolnjuje tudi znake korupcije iz prve točke 4. člena ZIntPK.

in priporočilo:

  • Vlada naj pristopi k pripravi zakonodajne rešitve, ki bi lokalnim skupnostim zgolj na podlagi vnaprej določenih jasnih kriterijev omogočala izvedbo manjših vsebinskih sprememb prostorskih aktov po krajšem postopku, pri čemer mora biti zadoščeno tudi zahtevam po čim večji transparentnosti in ključnim osnovnim elementom in načelom priprave prostorskih aktov, kot jih predvideva veljavna področna zakonodaja.
Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 2/2012
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar