Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 1/2012

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena ter četrtega odstavka 51. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Ur.l. RS, št. 69/2011, sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje sistemsko načelno mnenje:

netransparentno najemanje zunanjih avtorjev in sodelavcev, ki odplačno ali v korist posamičnih interesov pripravljajo zakone, podzakonske predpise in druge splošne akte, predstavlja tveganje za nesmotrno porabo javnih sredstev, obid zakonodaje o nadzoru lobiranja in drugih nejavnih vplivov na odločanje v zadevah javnega pomena ter krepi tveganja za nastanek nasprotja interesov pri izvajanju in interpretaciji tako pripravljenih predpisov v praksi;

in priporočili:

  • Vlada in Državni zbor naj s sklepi oziroma dopolnitvijo poslovniške ureditve in drugih aktov, ki urejajo obvezne sestavine predloga zakona, podzakonskega predpisa in drugega splošnega akta, pripravljavcem oziroma predlagateljem v državnih organih določi obveznost navedbe avtorstva celotnega besedila ali posameznih določb. To je nujno v primerih, ko pripravljalec ali predlagatelj izdelavo besedila predloga zakona, podzakonskega predpisa ali drugega splošnega akta odda zunanjim avtorjem – fizičnim ali pravnim osebam zasebnega prava. V tem primeru naj med obveznimi sestavinami obrazložitve predloga v medresorskem usklajevanju ali zakonodajnem postopku pripravljalec ali predlagatelj izrecno navede tudi podatke o pravnih in fizičnih osebah, ki so avtorji celotnega besedila ali posameznih določb predpisa, razloge za oddajo izdelave predpisa oziroma posameznih določb zunanjemu izvajalcu in morebitne stroške, ki bremenijo javni proračun v zvezi s tem.
  • Občine naj s postopkovnimi pravili oz. dopolnitvijo poslovniških določb o njihovih splošnih aktih, naloži občinski upravi oz. predlagateljem, da v primeru, ko izdelavo teh aktov oddajo zunanjim avtorjem – fizičnim ali pravnim osebam zasebnega prava – med obveznimi sestavinami izrecno navedejo podatke o avtorstvu, razlogih za oddajo izdelave celotnega akta ali posameznih določb zunanjemu izvajalcu in morebitne stroške, ki v zvezi s tem bremenijo javni proračun.
Sistemsko načelno mnenje in priporočilo št. 1/2012
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar