Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestilo in poziv k izpolnitvi obveznosti po ZIntPK v zvezi s posredovanjem seznamov subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je pripravila elektronski obrazec za posredovanje podatkov o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja. Obrazec mora biti izpolnjen za vsakega funkcionarja, ki v posameznem organu opravlja funkcijo. Ker se v praksi še vedno pojavljajo vprašanja glede spremenjenega koncepta sporočanja podatkov o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, želi komisija še enkrat na kratko izpostaviti bistvene novosti oziroma obveznosti.

Funkcionarji so dolžni organu, v katerem opravljajo funkcijo, v enem mesecu po nastopu funkcije, nato pa najkasneje v osmih dneh po vsaki spremembi, poročati podatke o subjektih, za katere v razmerju do konkretnega organa veljajo omejitve poslovanja. Namen te zakonske določbe je doseči čimprejšnjo obveščenost organa, da s temi subjekti ne sme poslovati. Organ pa je dolžan pridobljene podatke posredovati komisiji najkasneje v 15 dneh od prejema podatkov oziroma obvestila o spremembi subjektov. Komisija bo seznam subjektov objavila na spletnih straneh ter hkrati nadzirala poslovanje organov, pri čemer bo posebno pozornost namenila spoštovanju določb o omejitvah poslovanja.

Zaradi celovitega nadzora nad spoštovanjem določb ZIntPK o omejitvah poslovanja (vse o tem lahko preberete v Sistemskem pojasnilu o omejitvah poslovanja po ZIntPK, ki je dostopno na naših spletnih straneh) mora organ razpolagati z naslednjimi podatki:

– podatki o funkcionarju
– naziv, matična številka in sedež subjekta (podjetje, s.p., kmetijsko gospodarstvo ipd.), s katerim je na način iz 35. člena ZIntPK povezan funkcionar ali njegov družinski član
– podatek o datumu, ko je nastopila omejitev poslovanja (to je lahko datum nastopa funkcionarjeve funkcije, datum ustanovitve podjetja, datum pridobite poslovnega deleža, datum nastopa poslovodne funkcije ipd. – odvisno od okoliščin konkretnega primera) in
– podatek, ali je s subjektom povezan sam funkcionar ali njegov družinski član (brez osebnih podatkov družinskega člana)

Te podatke je treba vnesti tudi v elektronski obrazec, pri čemer bodo javno objavljeni le podatki o organu in subjektu iz druge alineje zgoraj.

Skladno s prehodno določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/11) so bili funkcionarji dolžni prvič poročati organu, v katerem opravljajo funkcijo, v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. Rok se je iztekel 4. julija 2011, zato vsi organi s temi podatki (praviloma) že razpolagajo, komisiji pa jih skladno s predhodnimi obvestili o zamudi pri pripravi obrazca še niso posredovali.

Elektronski obrazec za vnos podatkov o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, je zdaj pripravljen in dostopen na spletnih straneh komisije, zato organe pozivamo in prosimo, da podatke, ki so vam jih posredovali funkcionarji, najkasneje do 31. januarja 2012 vnesete v sistem. Posebej vas pozivamo, da obrazec izpolnite tudi za funkcionarje, ki vam niso poročali o omejitvah poslovanja (to ustrezno označite v obrazcu), pa bi glede na datum nastopa funkcije oziroma na prehodno določbo to že morali storiti. Na spletnih straneh so dostopna tudi navodila za izpolnjevanje elektronskega obrazca. V primeru dodatnih vprašanj ali morebitnih težav pri izpolnjevanju obrazcev pa nas lahko pokličete na telefonsko številko 01 400 57 10, med uradnimi urami, to je v torek med 10. in 12. uro in v četrtek med 12. in 14. uro.

1. februarja 2012 bodo seznami subjektov, s katerimi v razmerju do posameznega organa veljajo omejitve poslovanja, javno objavljeni na spletnih straneh komisije. Če posameznega organa ne bo na seznamu, to pomeni, da ni subjektov, s katerimi bi v razmerju do tega organa veljale omejitve poslovanja (če je dejansko stanje drugačno, to po ZIntPK predstavlja prekršek, za katerega odgovarja funkcionar, če organu ni sporočil potrebnih podatkov, ali pa odgovorna oseba organa, če organ ni sporočil zahtevanih podatkov, ki jih je prejel od funkcionarja).

Zavedamo se, da bo izpolnjevanje elektronskega obrazca vsaj v začetni fazi zahtevalo nekaj časa, vendar ažurno vodeni in javno objavljeni seznami subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, omogočajo dosledno spoštovanje določb o omejitvah poslovanja, v povezavi z aplikacijo Supervizor pa tudi učinkovit nadzor na tem področju, s čimer se bodo na eni strani pomembno zmanjšala korupcijska tveganja pri poslovanju organov, na drugi strani pa se bosta zvišala ugled in zaupanje v te organe. To pa po oceni komisije odtehta časovni vložek v vzpostavitev in sprotno ažuriranje teh seznamov, ki je zakonska obveznost organov in komisije.

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Obvestilo in poziv k izpolnitvi obveznosti po ZIntPK v zvezi s posredovanjem seznamov subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar