Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 137

Situacija, v kateri je predsednik nadzornega sveta državne loterije, d.d., hkrati tudi predsednik nacionalnega združenja socialnega varstva, član sveta fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, predsednik komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v državnem svetu, predsednik invalidskega društva ter državni svetnik, kaže na več medsebojno povezanih, prepletenih in odvisnih funkcij, kar predstavlja konflikt interesov v smislu 2. odstavka 1. člena Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 59/02).

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 5.5.2010 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 137

  • Situacija, v kateri je predsednik nadzornega sveta državne loterije, d.d., hkrati tudi predsednik nacionalnega združenja socialnega varstva, član sveta fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, predsednik komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v državnem svetu, predsednik invalidskega društva ter državni svetnik, kaže na več medsebojno povezanih, prepletenih in odvisnih funkcij, kar predstavlja konflikt interesov v smislu 2. odstavka 1. člena Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 59/02).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo, v kateri prijavitelj opozarja na konflikt interesov predsednika nadzornega sveta državne loterije, ki se pojavlja istočasno kot predsednik nacionalnega združenja socialnega varstva, član sveta fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, predsednik komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v državnem svetu, predsednik invalidskega društva ter kot nepoklicni funkcionar – državni svetnik, kar evidentno kaže na več medsebojno povezanih, prepletenih in odvisnih funkcij.

Iz razpoložljivih javno dostopnih podatkov in poslane dokumentacije prijavitelja izhaja, da se navedena oseba pojavlja kot predsednik nadzornega sveta državne loterije in tudi kot ključna oseba v več medsebojno povezanih in odvisnih funkcijah v različnih organih.

Državna loterija je delniška družba, ki je bila ustanovljena z namenom zbiranja sredstev za financiranje socialno-humanitarnih in telesno-kulturnih dejavnosti kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Predsednik nadzornega sveta med drugim zastopa družbo v razmerju do uprave, s preostalimi člani nadzornega sveta pa tudi imenuje upravo družbe in potrjuje letno poročilo družbe.

Večinski oziroma 40% delež v delniški družbi državne loterije ima Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljevanju FIHO), ki se financira iz javnih virov – koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo v skladu z Zakonom o igrah na srečo. V FIHO je predsednik nadzornega sveta državne loterije član Sveta FIHO, ki določa finančni načrt in sprejema zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene in odloča o razporejanju sredstev za posamezne uporabnike.

Predsednik nadzornega sveta državne loterije se pojavlja tudi kot predsednik upravnega odbora Nacionalnega sveta invalidske organizacije Slovenije (v nadaljevanju NSIOS), ki skrbi za uresničevanje sklepov organov nacionalnega sveta, podpisuje odločbe na podlagi sklepov skupščine in na podlagi predhodnega usklajevalnega posvetovanja invalidskih organizacij, ki so članice NSIOS-a, daje FIHO predloge glede tega, komu dodeliti razpisana sredstva. Istočasno je tudi član sekretariata NSIOS-a, ki je med drugim zadolžen za pripravo in vodenje materialno-finančnega poslovanja NSIOS-a. Ista oseba je tudi predsednik invalidskega društva.

Poleg vseh navedenih funkcij pa ta ista oseba opravlja še nepoklicno funkcijo državnega svetnika v državnem svetu in sicer celo kot predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Iz navedenega izhaja, da se z opravljanjem vseh omenjenih funkcij, ki se med seboj hierarhično prepletajo in so soodvisne, ustvarja privilegiran položaj za pridobivanje javnih sredstev za invalidsko društvo te osebe in tako onemogoča korektna in transparentna delitev sredstev med preostala invalidska društva. S svojim ravnanjem kot odgovorna oseba združenja socialnega varstva ne spoštuje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, ki ga je sprejela Socialna zbornica Slovenije. Ta pravi, da morajo vsi, ki delajo v socialnem varstvu, svoje delo razmejiti od političnih, verskih, ideoloških, osebnih in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati njihovo človeško in strokovno presojo o tem, ali s svojim delom dejansko pomagajo posamezniku ali pa zgolj zastopajo interese, ki niso v skladu z obče veljavnimi načeli socialne pravičnosti in dobrobiti posameznika.

Komisija je ugotovila, da so v omenjen primeru podane vsi pogoji za obstoj konflikta interesov kot tudi za kršenje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, ki ga je sprejela Socialna zbornica Slovenije (Ur. l. RS, št. 59/02), v smislu 2. odstavka 1. člena, ki pravi, da bi se vsak delavec socialnega varstva moral vzdržati kakršnihkoli ravnanj, ki bi njega ali koga drugega neutemeljeno postavljala v boljši položaj, saj takšna ravnanja povečujejo korupcijsko tveganje, čeprav so skladna s pozitivno zakonodajo.

Da bi se odgovorna oseba, ki ima neposreden vpliv pri določanju obsega namenskih sredstev za invalidske organizacije kot tudi pri delitvi le-teh med invalidske organizacije, izognila konfliktu interesov, bi se morala izločiti oz. odstopiti z vseh funkcij, ki se med seboj hierarhično prepletajo.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 137
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar