Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 210

Ravnanje odgovornih oseb gospodarske družbe v državni lasti, ki pri naročanju storitev avto vleke favorizirajo enega izvajalca, druge pa diskriminirajo in svojim podrejenim samovoljno izdajajo nezakonita navodila, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki izvajalcu avto vleke omogoča pridobitev premoženjske koristi, to pa ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št 2/04 in sprem.) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 20.5.2010 sprejela:

Načelno mnenje številka 210

  • Ravnanje odgovornih oseb gospodarske družbe v državni lasti, ki pri naročanju storitev avto vleke favorizirajo enega izvajalca, druge pa diskriminirajo in svojim podrejenim samovoljno izdajajo nezakonita navodila, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja, ki izvajalcu avto vleke omogoča pridobitev premoženjske koristi, to pa ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija je dne 21.4.2009 prejela anonimno prijavo delavcev gospodarske družbe v lasti države, v kateri le-ti opozarjajo na nepravilnosti in sume korupcije pri naročanju storitev avto vleke za potrebe navedene gospodarske družbe. Tako naj bi v začetku leta delavci prejeli nepodpisano navodilo o ravnanju pri naročanju storitev avto vleke. Navodilo je predpisovalo, da smejo delavci naročati avto vleko le pri dveh izvajalcih. Navajajo tudi, da je bil razpis za storitve avto vleke pisan na kožo navedenima avto vlekama.

Poslovnik Komisije v drugem odstavku 13. člena določa, da načelna mnenja o korupciji nimajo pravnih ali materialnih posledic. Načelna mnenja niso ne splošni in ne konkretni pravni akti, s katerimi se sicer odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov, pač pa le zakonita metoda preprečevanja korupcije, s katero komisija ne odloča o morebitnih nagibih, ciljih in odgovornosti udeleženih oseb, fizičnih ali pravnih, ampak v načelnih mnenjih ugotavlja le dejansko stanje, ki ga nato primerja s pravili dolžnega ravnanja in zakonsko definicijo korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Načelna mnenja so tako le neobvezne smernice, po katerih nedoločeno število nedoločenih subjektov lahko prostovoljno usmerja svoje vedenje in ravnanje, da se na ta način izognejo tveganjem korupcije. To je tudi glavni namen zakonodajalca v ZPKor, ki od Komisije, kot samostojnega državnega organa za preprečevanje korupcije, in vseh drugih državnih organov terja pravočasno preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, ne le čakanje na nastanek in posledice korupcije. Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi U-I-57/06 ugotavlja, da preprečevanje korupcije izhaja iz temeljev pravne države. Zato morajo tudi načelna mnenja o korupciji poleg konkretnih določb upoštevati temeljna načela pravne države, njena vrednostna (etična) merila in pravni red kot celoto.

Komisija je zaradi razjasnitve zadeve zaprosila gospodarsko družbo za dokumentacijo. Gospodarska družba je odgovorila, da je za razjasnitev zadeve imenovala posebno komisijo in odgovoru priložila ugotovitve. Navedena gospodarska družba je zaradi suma storitve kaznivega dejanja Okrožnemu državnemu tožilstvu že posredovala ugotovitve posebne komisije.

Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi razpoložljive dokumentacije ugotavlja;

  • Da so odgovorne osebe gospodarske družbe v lasti Republike Slovenije opustile dolžno nadzorstvo nad izvajanjem storitve avto vleke. Zaradi tega je bila ena od družb, ki opravlja storitve avto vleke, kar 9 let v privilegiranem položaju kot edini izvajalec te storitve za potrebe gospodarske družbe. Zaradi tega tudi ni bil izveden razpis za javno naročilo navedene storitve. Po razveljavitvi navedene pogodbe je bil izveden razpis za storitve avto vleke, ki je bil sestavljen tako, da so bile tehnične zahteve diskriminatorne do manjših ponudnikov, zato se je nanj lahko prijavil le eden ponudnik, ki je tudi dobil posel. Pri navedenem ponudniku nastopa podizvajalec, ki je že prej imel 9 let privilegiran položaj, sedaj pa opravlja 45% vseh avto vlek za izbrano pravno osebo. S tem je gospodarska družba kršila načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.
  • Da so nekateri odgovorni delavci gospodarske družbe mimo uprave družbe sestavili navodilo za izvajanje avto vleke za potrebe gospodarske družbe in ga posredovali izvajalcem. Navodilo je v nasprotju z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, poleg tega pa diskriminira izvajalce avto vleke, ki nimajo pogodbe z gospodarsko družbo in favorizira enega izvajalca avto vleke, ki je prej že 9 let izvajal to dejavnost brez javnega razpisa. V primeru drugih izvajalcev, ki bi jih naročil povzročitelj ovire, naj delavci gospodarske družbe ne bi smeli sodelovati pri zavarovanju kraja nezgode, oziroma bi morali zaračunavati stroške te storitve. Odgovorna oseba ene izmed območnih enot gospodarske družbe pa je poleg tega delavcem v primeru neizvajanja navedenega navodila grozila z disciplinskimi postopki ter nanje izvajala pritiske.
  • Da je posebna komisija , ki jo je imenovala uprava gospodarske družbe, ugotovila vse navedene nepravilnosti in da je gospodarska družba o teh ugotovitvah obvestila Okrožno državno tožilstvo.

Ravnanja odgovornih oseb gospodarske družbe v opisani zadevi predstavljajo kršitev predpisov o javnem naročanju in varnosti v cestnem prometu. Vodja območne enote pa je poleg tega določeni pravni osebi, ki izvaja storitve avto vleke, zagotovil privilegiran položaj, druge izvajalce pa je pri izvajanju njihove dejavnosti onemogočal. S takšnim ravnanjem so odgovorne osebe navedene gospodarske družbe določeni pravni osebi omogočile pridobitev premoženjske koristi, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 210
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar