Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 136

Situacija, v kateri sta v svet javnih zavodov (domov za starejše) imenovana kot predstavnika ustanovitelja javna uslužbenca Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki opravljata naloge direktorja direktorata za socialne zadeve oziroma vodje službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva, ustvarja konflikt interesov v smislu določb 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in sprem., v nadaljevanju ZJU).

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (uradni list RS, št.2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi konflikta interesov na seji dne 5.5.2010 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 136

  • Situacija, v kateri sta v svet javnih zavodov (domov za starejše) imenovana kot predstavnika ustanovitelja javna uslužbenca Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki opravljata naloge direktorja direktorata za socialne zadeve oziroma vodje službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva, ustvarja konflikt interesov v smislu določb 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in sprem., v nadaljevanju ZJU).

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis javnega zavoda (doma upokojencev) o izdaji mnenja v zvezi z imenovanjem javnih uslužbencev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). Iz dopisa izhaja, da naj bi imenovanje javnih uslužbencev MDDSZ (v nadaljevanju ministrstvo) v svet javnega zavoda, še posebej vodij sektorjev oziroma služb, predstavljalo konflikt interesov, ker se naloge medsebojno prepletajo, delovanje uslužbencev ministrstva v svetu javnega zavoda pa zaradi prepletanja interesov in pristojnosti poslabša moč zavodov za samostojno delovanje.

Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št 54/92 in sprem., ZSV) opravljajo domovi za starejše institucionalno varstvo starejših ter pomoč posamezniku in družini na domu. Zavod upravlja po 55. členu ZSV svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev, predstavniki lokalne skupnosti in predstavniki oskrbovancev v domu za starejše.

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91 in sprem, ZZ), drugim zakonom in aktom o ustanovitvi. Svet zavoda med drugim sprejema statut in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti ter daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.

V okviru MDDSZ je organiziran direktorat za socialne zadeve, ki vodi politiko na področju varstva starejših, skrbi za ustrezno dostopnost do storitev s širitvijo mreže javnih zavodov, s podeljevanjem koncesij in dovoljenj za delo za opravljanje socialno varstvenih storitev, spremlja izvrševanje in predlaga spremembe zakonodaje s področja socialnega varstva, pripravlja soglasja k imenovanju direktorjev domov za starejše ter soglasja k sistemizaciji delovnih mest v domovih za starejše ter izvaja upravne naloge na področju socialnih zadev. Direktorat vodi generalni direktor, ki odloča o upravnih in strokovnih zadevah direktorata.

Za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva skrbi v MDDSZ Služba za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva. Navedena služba sodeluje pri pripravi predpisov s področja socialnega in invalidskega varstva in postopkov za financiranje dejavnosti in drugih obveznosti iz pristojnosti ministrstva, vključno s pripravo finančnih izračunov za sklepanje pogodb o financiranju javnih zavodov s področja socialnega in invalidskega varstva, spremlja in pripravlja kazalce in finančne izračune pri oblikovanju cen institucionalnega varstva ter pripravlja in usklajuje programe investicij in investicijskega vzdrževanja za javne zavode s področja socialnega varstva. Navedeno službo vodi vodja službe, ki odloča o navedenih strokovnih zadevah službe.

V obravnavanem primeru so naloge sveta javnega zavoda, ki sprejema programe dela in razvoja, imenuje direktorja zavoda, daje ustanovitelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih ter sprejema finančni načrt in splošne akte zavoda po vsebini nezdružljive z nalogami oziroma pristojnostmi generalnega direktorja direktorata za socialne zadeve in vodje službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva, saj organa ministrstva, pristojna za socialno varstvo in upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva, opravljata usklajevalne in nadzorstvene naloge nad sprejemanjem splošnih aktov, izvajanjem programov in finančnih načrtov javnega zavoda.

Prvi odstavek 100. člena ZJU določa, da uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če:

  1. je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
  2. bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela,
  3. bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno dostopne,
  4. je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa.

Pojem dejavnosti iz 1. odstavka 100. člena zajema tudi delovanje javnega uslužbenca v svetu javnega zavoda, kar predstavlja dejavnost upravljanja.

Izhajajoč iz delovnega področja direktorata za socialne zadeve in službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva MDDSZ ter sveta javnega zavoda, obstaja ob hkratnem opravljanju nalog direktorja direktorata in vodje službe na področju socialnega varstva na ministrstvu ter nalog člana sveta doma za starejše, konflikt interesov v smislu 100. člena ZJU. Upoštevajoč določila 100. člena ZJU Komisija meni, da sta direktor direktorata in vodja službe za upravljanje izvajalske mreže na področju socialnega varstva v položaju, v katerem bi hkratno opravljanje nalog člana sveta javnega zavoda lahko vplivalo na nepristransko in objektivno opravljanje uradniških nalog na ministrstvu ter na zlorabo informacij, do katerih imata dostop pri opravljanju nalog v službi, kar v obravnavanem primeru predstavlja konflikt interesov. Javna uslužbenca se navedenemu konfliktu interesov lahko izogneta z odpovedjo opravljanja nalog člana sveta javnega zavoda.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 136
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar