Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 134

Centri za socialno delo, ki so javni zavodi, skladno z 28. členom ZPKor ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je član poslovodnega organa ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, hkrati tudi član organa upravljanja ali nadzornega organa Centra za socialno delo.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi nezdružljivosti funkcij, na seji dne 11.1.2010 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 134

  • Centri za socialno delo, ki so javni zavodi, skladno z 28. členom ZPKor ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je član poslovodnega organa ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%, hkrati tudi član organa upravljanja ali nadzornega organa Centra za socialno delo.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis, v katerem je bilo med drugim izpostavljeno vprašanje o omejitvi poslovanja med Centrom za socialno delo in poslovnim subjektom v lasti osebe, ki je direktor tega poslovnega subjekta in hkrati tudi direktor Centra za socialno delo.

Komisija je pri obravnavi primera ugotovila, da je Center za socialno delo v preteklosti svoje delavce napotil na razna izobraževanja, katera je organiziral poslovni subjekt, v katerem je direktor Centra za socialno delo tudi član poslovodnega organa (direktor), ter tudi imetnik poslovnega deleža v višini 100%. Iz naslova organizacije izobraževanj je prišlo do poslovnega sodelovanja med obema poslovnima subjektoma, na podlagi česar je Center za socialno delo poslovnemu subjektu, ki je izvedel izobraževanje, plačal račune za udeležbo svojih delavcev na teh izobraževanjih.

Drugi odstavek 28. člena ZPKor določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika, član poslovodnega organa ali imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Center za socialno delo je po svoji pravnoorganizacijski obliki javni zavod, ki je v skladu s prvim odstavkom 3. člena z Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006) dolžan poslovati po predpisih o javnih naročilih.

Komisija zaradi vsega naštetega meni, da ob upoštevanju drugega odstavka 28. člena ZPKor, Center za socialno delo ne sme poslovati s poslovnim subjektom, če je direktor Centra za socialno delo hkrati tudi direktor tega poslovnega subjekta in/ali ima v tem poslovnem subjektu poslovni delež v višini več kot 20%.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 134
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar