Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 130

Poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%, ki kandidira za sredstva iz proračuna občine, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo, ni upravičen do sredstev teh pomoči.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 24.9.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 130

  • Poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%, ki kandidira za sredstva iz proračuna občine, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo, ni upravičen do sredstev teh pomoči.

Obrazložitev

Komisija je prejela s strani neimenovanih občinskih svetnikov občine Lendava vprašanje, zakaj je v sedanjem mandatu dovoljeno opravljati funkcijo člana občinskega sveta in hkrati funkcijo direktorja javnega zavoda, saj je morala ga. Bensa Branka odstopiti s funkcije občinske svetnice ravno zaradi s strani prijavitelja navedenih nezdružljivosti.

Prav tako v prijavi občinski svetniki navajajo poslovanje podjetja Vedi-Mirjana Balažek endava k.d., ki naj bi bilo v lasti zakonske partnerice župana občine Lendava.

V primeru odstopa s funkcije občinske svetnice ga. Bensa Branke Komisija pojasnjuje, da je imenovana posredovala Komisiji odstopno izjavo. Kot razlog je nekdanja občinska svetnica navedla omejitve poslovanja preko javnih naročil in pridobitev subvencij s strani občine Lendava za podjetje Artex d.o.o., katerega lastnik je njen oče.

Zakon o preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 02/04, v nadaljevanju ZPKor) v 1. odstavku 28. lena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega deleža v višini več kot 20%, prek javnih naročil, razen naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od 3.333 EUR za blago in storitve in manjša od 6.666 EUR za gradnje.

Glede dodeljevanja sredstev/subvencij iz občinskega proračuna, ki ga je ga. Bensa navedla kot razlog za odstop, Komisija vsem občinskim svetnikom občine Lendava pojasnjuje:

Področje državnih pomoči sicer ureja 30. člen Zakona o preprečevanju korupcije (Url.l. RS, št.02/04, v nadaljevanju ZPKor). Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da je ta člen v nasprotju z Ustavo (odločba št. U-I-163/05) in je zakonodajalcu naložilo, da ugotovljeno neskladje odpravi v roku enega leta od objave odločbe v Uradnem listu RS.

Ker zakonodajalec tega ni uresničil, rok, ki mu ga je določilo Ustavno sodišče, a je že potekel, je Komisija sprejela načelno mnenje št. 89 (http://arhiv.kpk-rs.si). Pri izdaji načelnega mnenja se je Komisija ob odsotnosti ustrezne zakonske podlage na eni strani ter neogibni potrebi po uresničevanju javnega interesa po preprečevanju korupcije in pravic do državne pomoči na drugi strani, oprla na odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-163/05, kot pravni argument, ki ga je v dani situaciji mogoče in potrebno uporabiti.

Iz ugotovitev Ustavnega sodišča v navedeni odločbi izhaja, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo poslovati s tistimi poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar naročnika oziroma njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu oslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Upoštevajoč pravne standarde iz navedene odločbe Ustavnega sodišča, Komisija meni, da velja prepoved dodeljevanja državnih pomoči med istimi naročniki in poslovnimi subjekti, s katerimi je funkcionar povezan, na način, kot veljajo omejitve za te subjekte prek javnih naročil (glej 31. in 32. točko odločbe U-I-163/05). V kolikor v obravnavanem primeru poslovni subjekt, v katerem je funkcionar občine ali njegov družinski član imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža v višini več kot 20%, kandidira za sredstva iz proračuna občine, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo, ni upravičen do sredstev pomoči.

Iz obrazloženega je razvidno, da razlog za odstop s funkcije občinske svetnice ni bila nezdružljivost, ki je bila očitana v pismu neimenovanih občinskih svetnikov.

Komisija je preverila navedbo glede poslovanja podjetja Vedi – Mirjana Balažek k.d. Omenjenega podjetja ni v poslovnem/sodnem registru. Župan občine endava je v prijavi premoženjskega stanja navedel podjetje Vedi, poslovne storitve d.o.o., ki je bilo uvrščeno v seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja z občino Lendava v smislu 28. člena ZPKor.

Zaradi sprememb v lastništvu podjetja Vedi d.o.o. v letu 2007, je bilo podjetje zbrisano iz seznama poslovnih subjektov, tako za podjetje ne veljajo več mejitve poslovanja preko javnih naročil z občino Lendava, kot to določa ZPKor v 28. členu.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 130
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar