Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 128

Okoliščine, v katerih je direktor Javne agencije za knjigo RS podpisal odločbo o sofinanciranju tudi svojega avtorskega dela, zaradi videza, da bi njegov zasebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje njegovih javnih nalog, predstavljajo nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Na podlagi 18.člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13.člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 17.8.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 128

  • Okoliščine, v katerih je direktor Javne agencije za knjigo RS podpisal odločbo o sofinanciranju tudi svojega avtorskega dela, zaradi videza, da bi njegov zasebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje njegovih javnih nalog, predstavljajo nasprotje interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela prijavo o domnevno nelegalnem poslovanju Agencije za knjigo RS (v nadaljevanju JAK) pri izvedbi javnega razpisa JR1-KNJIGA-2009. Skupina prijaviteljev očita prisotnost klientelizma pri odločanju o sofinanciranju projektov.

Iz dokumentacije, ki jo je pridobila Komisija, izhaja sledeče:

  • JAK je na svoji spletni strani in v Uradnem listu (Ur.l. RS, št.21/2009) objavila javni razpis JR1-KNJIGA-2009 z vsemi potrebnimi obrazci, navodili in pogoji na razpis. V razpisni dokumentaciji so navedeni splošni pogoji in posebni pogoji, ki so opredeljeni za vsako posamezno razpisno področje. Prav tako so v razpisni dokumentaciji opredeljeni splošni in posebni razpisni kriteriji.
  • V Sklepu o ustanovitvi JAK (Ur.l. RS, št. 57/2008) so v 23. in 24. členu opredeljeni pogoji in pristojnosti članov strokovnih komisij, ki med ostalim dajejo mnenja in ocene o predlogih programov in projektov s področja knjige pri razdeljevanju javnih sredstev. Med pogoji za imenovanje člana komisije je med ostalim navedeno, da ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi je kakor koli poslovno ali osebno povezan, zlasti kot avtor, izvajalec, načrtovalec, organizator ali soorganizator. Pravilnik o strokovnih komisijah JAK (Ur.l. RS, št. 19/2009) ureja delovanje strokovnih komisij in določa tudi pogoje o izločitvi članov pri odločanju. Osmi (8). člen določa, da član strokovne komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, na katere je kakor koli poslovno ali osebno vezan.
  • Prvi odstavek 21. člena Statuta JAK in 19. člena Sklepa o ustanovitvi JAK (Ur.l. RS, št. 57/2008) med ostalim določata, da direktor agencije odloča o sofinanciranju programov in projektov na predlog strokovnih komisij.

Komisija je ugotovila, da je Slovensko komorno gledališče Vodnikova domačija z avtorskim delom direktorja agencije kandidiralo na javnem razpisu za sofinanciranje projektov na področju knjige. Pravice iz tega avtorskega dela je direktor JAK sicer že pred tem podaril Založbi Arkadija, d.o.o., katere zastopnica in lastnica je zakonska partnerica direktorja agencije. Založba Arkadija pa je tudi še pred izborom s pogodbo prenesla avtorske pravice iz tega dela na Slovensko komorno gledališče Vodnikova domačija.

Predmet kandidature je bilo še eno delo direktorja JAK, vendar tega dela strokovna komisija ni predlagala v financiranje.

Dela, ki naj se financirajo iz javnih sredstev, so izbrale in predlagale neodvisne strokovne komisije Agencije za knjigo, na katere direktor JAK ni imel nobenega vpliva. Direktor JAK tudi ni v ničemer spreminjal predloga, ki ga je dobil od strokovnih komisij, pred podpisom odločbe o sofinanciranju pa se je celo posvetoval s pravnim strokovnjakom glede dopustnosti podpisa odločbe glede na dejstvo, da se je odločba nanašala tudi na njegovo avtorsko delo. Po nasvetu pravnega strokovnjaka je pogodbo podpisal, ker ni bil on subjekt, ki se je prijavil na razpis.

Čeprav torej do dejanskega vplivanja direktorja JAK na postopek in izbor avtorskih del, ki jih bo sofinancirala država, ni prišlo, Komisija opozarja, da konflikt interesov po 13. členu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01) nastane tudi v okoliščinah, pri katerih je zasebni interes tak, da že sam po sebi ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. V konkretnem primeru so okoliščine izbora o sofinanciranju projektov javnega razpisa zagotovo takšne, da je ustvarjen videz, da bi zasebni interes direktorja agencije lahko povzročil njegovo pristransko in neobjektivno delovanje. S podpisom odločbe o sofinanciranju svojega avtorskega dela je direktor agencije namreč ustvaril videz, da je vplival na izbor svojega dela, ne glede na to, da je vlogo za sofinanciranje oddala Vodnikova založba in ne on sam, ne glede na to, da je izdal odločbo o sofinanciranju na predlog strokovnih komisij in ne glede na to, da se v njihovo delo ni vmešaval.

Da do nastanka nasprotja interesov ne bi prišlo, mora direktor agencije, ki ve za morebiten nastanek nasprotja interesov in je za to osebno odgovoren, postopati v skladu 13. členom Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in ukrepati tako, da se izogne okoliščinam, ki povzročajo nasprotje interesov. To v praksi pomeni, da se bo v bodoče moral izogniti vsem postopkom, povezanim z odločanjem o sofinanciranju svojih avtorskih del, tudi opisanemu podpisovanju odločb.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 128
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar