Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje številka 177

Ravnanje uradne osebe – župana, ki v občinski upravi zaposluje javne uslužbence brez javnih natečajev, jih zaposluje na ne-sistemizirana delovna mesta in jim izdaja nezakonite pogodbe o zaposlitvi, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 11.9.2009 sprejela naslednje

Načelno mnenje številka 177

  • Ravnanje uradne osebe – župana, ki v občinski upravi zaposluje javne uslužbence brez javnih natečajev, jih zaposluje na ne-sistemizirana delovna mesta in jim izdaja nezakonite pogodbe o zaposlitvi, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela prijavo, v kateri prijavitelj navaja nepravilnosti pri zaposlovanju javnih uslužbencev v občinski upravi ene izmed občin v Republiki Sloveniji. Prijavi je priložil tudi gradivo, ki navedene kršitve dokazuje.

Pristojnost komisije, da daje načelna mnenja, določa 18. člen ZPKor. Natančneje jo ureja Poslovnik komisije, ki v 1. alinei 13. člena pravi, da komisija sprejema načelna mnenja o tem, ali določeno ravnanje ustreza definiciji korupcije iz ZPKor. Kaj definicija korupcije zajema, je razvidno iz 3. alineje 2. člena ZPKor: “Korupcija” po tem zakonu je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Poslovnik komisije v drugem odstavku 13. člena določa, da načelna mnenja o korupciji nimajo pravnih ali materialnih posledic. Načelna mnenja niso ne splošni in ne konkretni pravni akti, s katerimi se sicer odloča o pravicah in dolžnostih posameznikov, pač pa le zakonita metoda preprečevanja korupcije, s katero Komisija ne odloča o odgovornosti udeleženih oseb, fizičnih ali pravnih, ampak v načelnih mnenjih ugotavlja dejansko stanje, ki ga nato primerja s pravili dolžnega ravnanja in zakonsko definicijo korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor. Načelna mnenja so le neobvezne smernice, po katerih lahko nedoločeno število nedoločenih subjektov prostovoljno usmerja svoje vedenje in ravnanje, da se na ta način izognejo tveganjem korupcije. To je tudi glavni namen zakonodajalca v ZPKor, ki terja pravočasno odkrivanje, preprečevanje in obvladovanje tveganj, ne le čakanje na nastanek in posledice korupcije. Tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi U-I-57/06 ugotavlja, da preprečevanje korupcije izhaja neposredno iz temeljev pravne države. Zato morajo tudi načelna mnenja o korupciji poleg konkretnih določb upoštevati temeljna načela pravne države, njena vrednostna (etična) merila in pravni red kot celoto.

Na podlagi razpoložljive dokumentacije in pojasnil Komisija ugotavlja:

  • Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev je v januarju 2009 opravila inšpekcijski nadzor v navedeni občini za obdobje od 1.11.2006 dalje. Pri nadzoru je ugotovila, da je na dan inšpekcijskega nadzora bilo v občini zaposlenih 23 javnih uslužbencev, od tega 18 za nedoločen čas in 5 za določen čas.

Inšpektorica je ugotovila, da je župan v nadzorovanem obdobju pri 18 uslužbencih kršil predpise o zaposlovanju in sicer:

  • župan je zaposloval uslužbence brez javnih natečajev ali pa so bili natečaji objavljeni v nasprotju s sistemizacijo.
  • zaposloval je pripravnike, kljub temu, da teh delovnih mest občina ni imela sistemiziranih.
  • javne uslužbence je imenoval v višje nazive kot bi jim po zakonu pripadali in jim določal napačne osnovne plače.

Inšpektorica je na temelju svojih ugotovitev pri 14 uslužbencih predlagala ukrep razveljavitve individualnih aktov o zaposlitvi ter odjavo iz pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.

Komisija ugotavlja, da je župan občine pri zaposlovanju v nadzorovanem dveletnem obdobju pri zaposlovanju 18 javnih uslužbencev kršil delovno zakonodajo. Pri zaposlovanju javnih uslužbencev je kršil načelo enakopravne dostopnosti iz 7. člena in vrsto določb iz VIII. Poglavja (Sklenitev delovnega razmerja) Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in nasl.), saj v večini primerov ni objavil razpisa za nove zaposlitve, pri zaposlovanju ni upošteval sistemizacije občinske uprave, javnim uslužbencem pa je z imenovanjem v višje nazive in z določanjem višje osnovne plače od tiste, ki bi jim pripadala, omogočil neupravičeno premoženjsko korist.

Komisija je mnenja, da je z opisanimi kršitvami posebej izbranim kandidatom uradna oseba občine – župan pridobil korist v obliki privilegirane zaposlitve ali korist v obliki previsoke plače, takšno ravnanje pa ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos

Predsednik

Načelno mnenje številka 177
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar