Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 127

Okoliščine, v katerih javni uslužbenec izvaja upravne in strokovne naloge na področju varstva nepremičnin in z njimi povezane premične in žive kulturne dediščine ter hkrati kot samostojni podjetnik opravlja naloge krajinskega arhitekturnega, urbanističnega projektiranja ter tehničnega svetovanja, predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8-474/2001).

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) dne 17.8.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 127

  • Okoliščine, v katerih javni uslužbenec izvaja upravne in strokovne naloge na področju varstva nepremičnin in z njimi povezane premične in žive kulturne dediščine ter hkrati kot samostojni podjetnik opravlja naloge krajinskega arhitekturnega, urbanističnega projektiranja ter tehničnega svetovanja, predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8-474/2001).

Obrazložitev

Komisija je prejela več prijav o domnevnem konfliktu interesov javnega uslužbenca Mirana Krivca, zaposlenega na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS), kjer naj bi bil pooblaščen za vodenje upravnega postopka in izdajo soglasij, hkrati pa naj bi kot samostojni podjetnik opravljal dejavnosti, ki se nanašajo na delo in poslovanje ZVKDS. Kot je navedeno v eni izmed prijav, naj bi g. Krivec kot javni uslužbenec ZVDKS vodil upravne postopke v zvezi s sprejemanjem nekaterih prostorskih aktov Mestne občine Maribor, istočasno pa naj bi kot samostojni podjetnik za občino opravljal tehnična svetovanja ter izdeloval različne projekte za ureditev parkovnih površin v Mariboru.

Da bi se Komisija lahko opredelila, ali gre v danem primeru za konflikt interesov ali ne, je ZVKDS pozvala za posredovanje dokumentacije in pojasnil o pooblastilih in nalogah, ki jih g. Krivec opravlja kot javni uslužbenec, pridobila akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda, pogodbo o zaposlitvi, opis delovnega mesta, pisno dovoljenje o opravljanju dopolnilne dejavnosti ter pridobila podatke o dejavnosti, ki jo g. Krivec opravlja kot samostojni podjetnik.

ZVDKS je javna služba, katere poslanstvo je izvajanje upravnih in strokovnih nalog na področju varstva nepremičnine in z njo povezane premične in žive kulturne dediščine. Iz pridobljene dokumentacije izhaja, da je g. Krivec na ZVKDS zaposlen na delovnem mestu višji konservator za nepremično dediščino. Kot edini konservator arhitekt krajinar strokovno deluje na celotnem terenu, ki ga pokriva ZVKDS, območna enota Maribor. Zadolžen je za vse vrtno-arhitekturne kulturne spomenike in dediščino ter kulturne spomenike in dediščino oblikovane narave. Sodeluje pri pripravi strokovnih zasnov za planske dokumente, razglasitve in druge postopke, ki so vezani na osnovno dejavnost ZVKDS (kulturnovarstveni pogoji in soglasja za infrastrukturne objekte – plinovodi, ceste, kanalizacije, ipd.).

Področje dela delovnega mesta konservator/restavrator je določeno v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine in obsega :

  • konservatorska in restavratorska dela,
  • publiciranje izsledkov strokovnega dela ter raziskav,
  • vodenje dokumentacije o opravljenih posegih,
  • sodelovanje v upravnem postopku,
  • vodenje registra dediščine,
  • sodelovanje v pedagoškem procesu v okviru zavoda,
  • druga dela po nalogu nadrejenega.

Komisija je iz javno dostopnega poslovnega registra pridobila še podatke o dejavnosti, ki jo g. Krivec opravlja kot samostojni podjetnik ter ugotovila, da je glavna dejavnost podjetja krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje, ostale registrirane dejavnosti pa so poleg omenjenega še organizacija izvedbe stavbnih projektov, gradnja cest, železnic, mostov, predorov in vodnih objektov ter druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje.

Na podlagi pridobljenih podatkov je Komisija mnenja, da v obravnavanem primeru pooblastila in delovno področje javnega uslužbenca ZVKDS ter njegovo hkratno opravljanje krajinskega arhitekturnega, urbanističnega projektiranje ter tehničnega svetovanja, lahko privede do nastanka okoliščin, pri katerih je njegov zasebni interes tak, da vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Zato meni, da v primeru, ko javni uslužbenec opravlja upravne in strokovne naloge na področju varstva nepremičnine ter z njo povezane premične in žive kulturne dediščine in hkrati kot samostojni podjetnik opravlja naloge krajinskega arhitekturnega, urbanističnega projektiranja ter tehničnega svetovanja, nastane konflikt interesov, kot ga določa 13. člen Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8-474/2001).

Da do nastanka konflikta interesov ne bi prišlo, mora javni uslužbenec, ki ve za morebiten nastanek konflikta interesov in je zato osebno odgovoren, postopati v skladu 13. členom Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in ukrepati tako, da se izogne okoliščinam, ki ga povzročajo.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 127
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar