Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 121

Naročnik Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil s poslovnima subjektoma Kohek d.o.o., Bakovci in Gradivo d.o.o., Gaj, Pragersko, v katerih je družinski član člana nadzornega sveta naročnika imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) v zadevi omejitev poslovanja družbe Slovenske železnice d.o.o., na seji dne 7.4.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 121

  • Naročnik Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati preko javnih naročil s poslovnima subjektoma Kohek d.o.o., Bakovci in Gradivo d.o.o., Gaj, Pragersko, v katerih je družinski član člana nadzornega sveta naročnika imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20%.

Obrazložitev

Svet delavcev in sindikalne organizacije delavcev, zaposlenih v družbi Slovenske železnice, d.o.o., so na Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) vložili prijavo o sumu korupcije v Slovenskih železnicah, d.o.o. (v nadaljevanju SŽ). Iz prijave izhaja, da je novoizvoljeni član nadzornega sveta SŽ g. dr. Godec Andrej poslovno povezan z zasebnima družbama Kohek d.o.o., Bakovci in Gradivo d.o.o., Gaj, Pragersko, v katerih ima lastniški in upravljavski delež njegova zunajzakonska partnerka g. Kohek Nada, ti družbi pa poslujeta preko javnih naročil z družbo SŽ. Razen tega naj bi imenovani nadzornik SŽ opravljal tudi funkcijo prokurista v družbi Tehnoing inženiring d.o.o., ki družbi SŽ neposredno konkurira.

Komisija je z vpogledom v sodni register ugotovila, da je članu nadzornega sveta SŽ g. Godcu po Sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 1.2.2009 prenehalo pooblastilo prokurista družbe Tehnoing inženiring, d.o.o. in je bil iz sodnega registra dne 13.2.2009 tudi izbrisan kot prokurist družbe, ki naj bi bila konkurenčna družba SŽ. Z izbrisom prokure v konkurenčni družbi so prenehali tudi razlogi prepovedi opravljanja nalog člana nadzornega sveta SŽ.

ZPKor v 2. odstavku 28. člena določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Po 3. odstavku 28. člena se omejitve iz 2. odstavka smiselno uporabljajo tudi za družinske člane organov upravljanja ali nadzornih organov naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih.4. odstavek 28. člena pa določa, da je pogodba o oddaji javnega naročila, sklenjena v nasprotju z določbami 1. in 2. odstavka 28. člena, nična.

Omejitve iz drugega odstavka 28. člena v smislu 8. odstavka 28. člena ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred imenovanjem posameznika v organ upravljanja ali nadzorni organ.

Iz navedenih zakonskih določb je razvidno, da je podana omejitev poslovanja prek javnih naročil med naročnikom, v katerem je posameznik član nadzornega organa in poslovnim subjektom, katerega družinski član člana nadzornega organa naročnika je imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža, večjega od 20%.

Družba Slovenske železnice, d.o.o., katere ustanovitelj je Republika Slovenija, sodi v smislu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, ZJN) med naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, zato zanjo veljajo omejitve poslovanja s poslovnim subjektom, katerega družinski član imetnika poslovnega deleža nad 20% je hkrati tudi član nadzornega sveta.

V obravnavanem primeru družbe Slovenske železnice, d.o.o., ko je zunajzakonska partnerka člana nadzornega sveta SŽ imetnica poslovnega deleža v poslovnih subjektih Kohek, d.o.o., Bakovci in Gradivo, d.o.o., Pragersko, v višini več kot 20%, navedeni zasebni družbi po 2. odstavku 28. člena ZPKor ne smeta poslovati prek javnih naročil z naročnikom Slovenske železnice, ne glede na to, da nastopata v javnih naročilih kot najugodnejši ponudnik. V tem primeru tudi ne velja izjema po petem odstavku 28. člena v zvezi z dovoljenjem za poslovanje, ki ga lahko izda Komisija le subjektom iz prvega odstavka 28. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 121
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar