Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 120

Delovanje člana občinskega sveta, ki je tudi član občinskega Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in hkrati nastopa kot družbenik in predstavnik interesov zasebne družbe z gradbeno dejavnostjo, inženiringom in projektiranjem pri sprejemanju prostorskih aktov občine na zemljiščih v lasti zasebne družbe, katere družbenik je, predstavlja konflikt interesov.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) na seji dne 7.4.2009 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 120

  • Delovanje člana občinskega sveta, ki je tudi član občinskega Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in hkrati nastopa kot družbenik in predstavnik interesov zasebne družbe z gradbeno dejavnostjo, inženiringom in projektiranjem pri sprejemanju prostorskih aktov občine na zemljiščih v lasti zasebne družbe, katere družbenik je, predstavlja konflikt interesov.

Obrazložitev

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) je prejela dopis Občine Mirna Peč, v kateri občina navaja, da sta dva občinska svetnika, ki sta solastnika zasebne družbe z dejavnostjo gradbeništva, inženiringa in projektiranja v višini 40%, hkrati tudi predsednik in član občinskega Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z zemljišči. Kot člana občinskega sveta in navedenega občinskega odbora delujeta v korist lastni zasebni družbi, saj odločata in glasujeta za sprejem prostorskih aktov na zemljiščih, ki so v lasti družbe, katere solastnika sta. Komisijo občina prosi za mnenje o moralnosti takšnega ravnanja.

Določbe o pristojnosti občinskega sveta vsebuje Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, v nadaljevanju ZLS). Občinski svet, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, je po 29. členu ZLS med drugim pristojen za sprejem prostorskih in drugih planov razvoja občine, za sprejem proračuna, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja ter imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja po 31. členu ZLS obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge ter predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz svojega področja delovanja.

Situacija, ko občinska svetnika, od katerih je eden predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z zemljišči, drugi pa njegov član, hkrati nastopata pri sprejemanju prostorskih aktov občine v vlogi predstavnikov in družbenikov zasebne družbe, lastnice zemljišč, za katera se sprejema prostorski akt, predstavlja konflikt interesov, ker aktivnosti funkcionarjev in članov občinskega odbora za prostorsko planiranje pri zastopanju zasebnih interesov lahko vplivajo ali ustvarjajo videz, da vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog. Konflikta interesov občinskih svetnikov sicer ne definira noben prisilni predpis, kljub temu pa Komisija meni, do so v primeru občinskega svetnika, ki nastopa v vlogi funkcionarja in predstavnika zasebnega interesa, podane vse predpostavke za obstoj konflikta interesov. Občinski svetnik je kot družbenik zasebne družbe pri sprejemanju prostorskega akta na zemljiščih njegove zasebne družbe predstavnik zasebnega interesa in hkrati zastopnik javnega interesa, ko na občinskem svetu odloča o sprejemu prostorskih in drugih planov razvoja občine, kot član Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z zemljišči pa predlaga občinskemu svetu v sprejem navedene akte. Zaradi prisotnosti zasebnega interesa je podana velika verjetnost pristranskega in neobjektivnega odločanja, ki lahko ima za posledico pridobitev koristi zase in za zasebno družbo, katere družbenik je.

Da bi se občinska svetnika izognila konfliktu interesov, Komisija priporoča, da se izločita iz vseh obravnav predlogov prostorskih aktov, ki se nanašajo na zemljišča v lasti zasebne družbe, katere družbenika sta, tako na sejah občinskega sveta kot na sejah Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z zemljišči.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 120
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar